Personopplysninger og personvern

Personvern og sikkerhet er viktig for Drammen kommune. Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Siden 25. mai 2018 har vi fulgt den nye personopplysningsloven - også kalt GDPR - som gjelder for alle kommunene i EØS-området.

Kommuner og firmaer har bare lov å behandle personopplysninger om deg dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • det er krav om det i lov eller forskrift
  • kommunen skal sikre en rettighet du har
  • du har gitt klart samtykke til det

Når kommunen behandler personopplysninger, skal du (den registrerte) alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, og når opplysningene blir slettet. Det betyr blant annet at du har rett til

  • at bruken av dine personopplysninger blir begrenset mest mulig
  • å få innsyn i hvilke personopplysninger som behandles om deg innen 30 arbeidsdager
  • å korrigere opplysninger hvis de ikke er korrekt
  • å protestere mot behandlingen (dersom formålet er å markedsføre tjenester)

 Datatilsynet gjennomgår dine rettigheter

Dersom du vil klage over noe som gjelder behandlingen av dine personopplysninger, kan du henvende deg til kommunens personvernombud, eller du kan klage til Datatilsynet.

Drammen kommune sender direkte video fra politiske møter og arrangementer. 

Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Drammen kommune praktiserer meroffentlighet, og gjør all informasjon mest mulig tilgjengelig.

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn.

Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre fagsystemer (journalført) og publisert i våre offisielle postlister. Innkomne brev og e-poster som er arkivverdige er å anse som offentlige henvendelser til kommunen, og vil bli vist på postlistene.

Journalposter med dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Drammen kommune loggfører IP-adresser som besøker våre servere, for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke til andre formål, og forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke. Serverloggene slettes etter kort tid, og det arbeides med å standardisere denne tiden i henhold til Datatilsynets skjønnsmessige vurdering.

Drammen kommune benytter statistikkverktøy for å beregne brukertall og trafikk på våre tjenester slik at vi kan utvikle og forbedre nettjenestene våre gjennom å forstå hvordan de anvendes. Selv om statistikkverktøyene varierer i hvilken detaljeringsgrad de har på sine tjenester, så har ikke Drammen kommune tilgang til rådata, kun oppsamlede data som ikke identifiserer enkeltbrukere.

Drammen kommune videresender ikke personopplysninger til andre aktører utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og lignende automatiske nettjenester.