Priser for vann og avløpstjenester i Drammen kommune

Alle som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett skal betale vann- og avløpsgebyr. Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Dette betyr at inntektene kommunen får fra gebyrene, dekker utgiftene ved å drive tjenestene.

Vann- og avløpsgebyrene bestemmes i en gebyrforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Gebyrsatsene reguleres årlig i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan.

Gebyrer for vann og avløp faktureres etterskuddsvis tre ganger i året.

Her er en oversikt over priser på kommunale vann -og avløpstjenester pr 01.01.2021. Alle priser er inkl. mva.

 
Tjeneste Satser for 2020 Satser for 2021 % endring 2020/2021
Vann, fastledd per år kr 719 kr 740 2,92%
Avløp, fastledd per år kr 1 100 kr 1 133 3,00%
Vann, mengdeavhengig gebyr (kr./m³) kr 23 kr 23,69 3,00%
Avløp, mengdeavhengig gebyr (kr./m³) kr 36,25 kr 37,34 3,00%
Tilknytningsavgift, vann kr 6 500 kr 6 600 1,54%
Tilknytningsavgift, avløp kr 6 500 kr 6 600 1,54%
Gebyr for avlesning av vannmåler foretatt av kommunen kr 1 250 kr 1 250  
Gebyr for tapt vannmåler kr 1 000 kr 1 000  
Tømming av slamavskiller per tømming (gjelder kun tidligere Nedre Eiker) kr 3 700 kr 3 700  
Tømming av slamavskiller per tømming (gjelder tidligere Nedre Eiker, utenom arb.tid., lør., sønd og helligdager) kr 7 400 kr 7 400  

Utforming av vann- og avløpsgebyret

Gebyret består av to elementer, fastledd og forbruksdel. Forbruket måles med vannmåler eller beregnes etter boligarealet. Alle boliger og næringsdrivende skal betale etter målt forbruk.

Fastledd

Fastleddet beregnes per boenhet i boliger (Hver boenhet har egen inngang og kjøkken). For næringsdrivende beregnes et fastledd per vannmåler, men dersom flere eiendommer deler vannmåler beregnes fastleddet per eiendom.

Forbruksdel

Forbruksdelen av gebyret er målt med vannmåleren. Det er tre avlesninger i året. Vann og avløp måles i m3 der 1 kubikkmeter = 1000 liter. Mengden avløp, er lik mengden vann som måles.

Boliger uten vannmåler

For eiendom der vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk med utgangspunkt i eiendommens totale bruksareal.

Gebyret er delt i fem arealgrupper med stipulert årsvolum:

Arealgruppe Areal volum
1 0-65 m² 130 m³
2 66-110 m² 220 m³
3 111-160 m² 320 m³
4 161-220 m² 480 m³
5 over 221 m² 500 m³