Priser og gebyr

Hva dekker vann- og avløpsfakturaen din?

Alle som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett skal betale vann - og avløpsgebyr. Gebyrer for vann og avløp faktureres etterskuddsvis tre ganger i året.

I denne filmen kan du se hva gebyrene går til

Vann - og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Dette betyr at inntektene kommunen får fra gebyrene, dekker utgiftene ved å drive tjenestene.

Se forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Drammen kommune.

Gebyr

Gebyrsatsene reguleres årlig i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan. Her er en oversikt over priser på kommunale vann- og avløpstjenester per 1. januar 2024. Alle priser er inkl. mva.

Tjeneste Satser for 2023 Satser for 2024 Endring i % 
Vann, fastledd per år kr 858 kr 957 11,50 %
Avløp, fastledd per år kr 1314 kr 1524 16 %
Vann, mengdeavhengig gebyr (kr./m³) kr 27,46 kr 30,62 11,51 %
Avløp, mengdeavhengig gebyr (kr./m³) kr 43,28 kr 50,20 15,99 %
Tilknytningsavgift, vann kr 7651 kr 8722 14,00 %
Tilknytningsavgift, avløp kr 7651 kr 8722 14,00 %
Gebyr for avlesning av vannmåler foretatt av kommunen kr 1450 kr 1521 5 %
Gebyr for tapt vannmåler kr 1159 kr 1292 11,5 %
Tømming av slamavskiller per tømming kr 4290 kr 5877 37 %

Beregning av vann- og avløpsgebyret

Vann- og avløpsgebyr består av to deler:

  • Et fastledd
  • Et variabelt beløp basert på forbruk

For bolig betaler du fastledd som en fast sats per bruksenhet. For næringsdrivende beregnes et fastledd per vannmåler, men dersom flere eiendommer deler vannmåler beregnes fastleddet per eiendom.

Forbruket er målt med vannmåleren. Vann og avløp måles i m3 der 1 kubikkmeter = 1000 liter. Mengden avløp er lik mengden vann som måles. Avløp har en høyere sats enn vann da avløpsvannet må gjennom en mer omfattende renseprosess. Forbruket måles med vannmåler eller beregnes etter boligarealet.

Boliger uten vannmåler

For eiendom der vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk med utgangspunkt i eiendommens totale bruksareal.

Gebyret er delt i fem arealgrupper med stipulert volum per år

Arealgruppe Areal Volum
1 0-65 m² 130 m³
2 66-110 m² 220 m³
3 111-160 m² 320 m³
4 161-220 m² 480 m³
5 over 221 m² 500 m³

Faktura og betaling

Her finner du informasjon om vann og avløpsfakturaen, eierskifte og ofte stilte spørsmål. 

Gebyrer for vann og avløp faktureres etterskuddsvis tre ganger i året.

Terminer Forfall faktura:
1. termin: 01.01.-30.04. 25. juni
2. termin: 01.05.-31.08. 25. oktober
3. termin: 01.09.-31.12. 25. februar

Faktura

Du kan velge mellom ulike måter å motta faktura fra Drammen kommune. Vær oppmerksom på at de fleste avtalene er mellom deg og din bank. Kommunen kan ikke stoppe, endre eller involveres i disse avtalene.

Kontonummer til Drammen kommune er 3207.29.33981

Du kan sjekke faktura innhold og historikk ved å logge inn på Min Eiendom

TYPE FAKTURA HVORDAN FUNGERER DET? HVORDAN OPPRETTER JEG AVTALE?
E-faktura Elektronisk faktura som sendes til din bank og hvor du må logge inn i din nettbank og godkjenne betalingen. Du oppretter avtale om E-faktura under opprett e-fakturaavtale i din nettbank.
Avtalegiro Elektronisk faktura som sendes til din bank og hvor fakturert beløp automatisk blir trukket på din konto på dato for forfall.

Du oppretter avtale om Avtalegiro under opprett avtalegiro i din nettbank. Referansenummer er de 7 første sifrene i KID-nummeret på din siste mottatte faktura fra Drammen kommune.

Vær oppmerksom på at dersom du legger inn beløpsgrense for avtalen i din nettbank, vil valgte beløpsgrense gjelde for alle fakturaer som mottas fra Drammen kommune.
Vipps Elektronisk faktura som sendes til din Vipps app på din smarttelefon og hvor du må godkjenne betalingen i Vipps appen.

Du må laste ned og installere Vipps på din smarttelefon. Du må aktivt velge om du ønsker å motta eller slå av for mottak av regninger i vipps.

Digipost   Du må opprette digital postkasse gjennom Digipost. All kommunikasjon fra stat og kommune vil da komme til din digitale postboks med mindre du har motsatt deg dette via Altinn.
Papirfaktura Utskrevet papirfaktura som sendes til din folkeregistrerte adresse. Du må legge inn fakturaene for betaling i nettbanken.
EHF Elektronisk faktura for næringsdrivende. Se under Innkjøp og anskaffelser i Drammen kommune for informasjon.

 

Under ser du eksempel på en faktura fra vann og avløp og forklaring på de ulike postene

Fakturaeksempel.jpg

Oppgjør ved eierskifte

Oppgjør ved salg og kjøp av bolig er privatrettslig og må gjøres mellom kjøper og selger, eventuelt via en eiendomsmegler. Det blir ikke gjort avregning i forbindelse med eierskifte av kommunen. Vann- og avløpsgebyr gebyrene er knyttet eiendom, ikke til person. Det er tinglyst eier som er ansvarlig for gebyrer tilknyttet eiendommen. Kommunen får automatisk melding om nye eiere når skjøte er tinglyst hos Kartverket.

Dødsbo

Tinglyst eier som er død vil fortsatt være registrert som eier og regningsmottaker inntil eiendom er tinglyst over på ny eier.

Selv om et dødsbo er ubebodd ønsker vi at vannmålerstand blir rapport inn til kommunen. Det gjør det lettere for deg som selger og ny eier, i forhold til oppgjør ved salg.

Dersom du skal overta boet/håndtere fakturaer for eiendommen, må du sende kopi av skifteattest/uskifteattest til vanngebyr@drammen.kommune.no, slik at vi kan endre regningsmottaker.

Hva betyr postene på fakturaen?

Fastledd vann og fastledd avløp er den faste delen av gebyret og beregnes per boenhet i boligen. Målt vann er ditt forbruk av vann målt i kubikkmeter for perioden det gjelder.

Hvor ofte får jeg faktura?

Vi sender ut faktura tre ganger i året.

Jeg har ikke fått faktura og ønsker en kopi?

Drammen kommune sender ikke ut fakturaer via e-post, men regnskap kan hjelpe deg med kopi av faktura. Du kan be om dette på e-post til faktura.henvendelse@drammen.kommune.no

Jeg ønsker å dele opp fakturaen, betalingsutsettelse eller ønsker å vite om jeg har noe ubetalt?

Du kan ta kontakt med innkreving i Drammen kommune på telefon 32 04 61 40 eller ved å sende epost til: innkreving@drammen.kommune.no

Jeg har fått faktura i VIPPS?

Dette er noe du selv velger i VIPPS-appen. Hvis du ikke ønsker å motta fakturer eller se fakturaer i appen, må du slå av disse innstillingene.
Åpne VIPPS, gå på profil, velg Regninger og e-Faktura. Her må du skru av eller på varsler etter eget ønske. Sletter du fakturaen i VIPPS-appen blir fakturaen automatisk slettet i nettbanken også.

Hvordan opprette e-Faktura?

Gå inn i nettbanken og opprett e-Faktura under avtaler. E-Faktura-referansen er kundenummeret som er 7 siffer på fakturaen.  En e-Faktura avtale knytter seg opp mot personnummeret til den som inngår avtalen. Skal du betale regninger på vegne av dine foreldre eller andre, må alternativet Avtalegiro benyttes.

Hvordan opprette Avtalegiro?

Gå inn i nettbanken og opprett Avtalegiro under avtaler. Avtalegiro-referansen er KID-nummeret på fakturaen.  Avtalegiro avtaler knytter seg opp mot kontonummeret som blir benyttet ved betaling av fakturaen. Det er derfor viktig at du ved bytte av bank, går inn og sier opp den gamle avtalen og inngår ny fra din nye bankkonto.

Hvordan slette eller endre e-Faktura/Avtalegiro?

Dette gjør du ved å gå inn i nettbanken og sletter/endrer avtalen. Dammen kommune kan ikke gjøre disse endringene.

Jeg har aldri inngått en avtale om e-Faktura/Avtalegiro i banken?

Ta kontakt med banken din så de kan se hva som er registrert på deg. Om banken ikke finner avtale knyttet til deg må banken ta kontakt med NETS og oppgi e-fakturareferansen som er det samme som ditt kundenummer (syv siffer for e-faktura eller KID ved avtalegiro).

Hvis du har betalt en annen persons faktura, så kan du bli registrert som e-faktura avtaleeier, og du kan motta denne personens fremtidige e-fakturaer. Denne avtalen vil være aktiv i nettbanken inntil den blir avsluttet av deg.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler innen fristen?

Ved for sen betaling påløper purregebyr i henhold til inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso. Ubetalte kommunale avgifter til vann og avløp blir sendt videre til skatteoppkreveren for videre behandling. Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinkelsesrente. Renten fastsettes i forskrift utarbeidet av finansdepartementet.

Klage på faktura

Ønsker du å klage på fakturaen må du sende epost til vanngebyr@drammen.kommune.no
Det er viktig at fakturaen blir betalt selv om du har klaget på beløpet. Ellers vil prisen øke med gebyr til purring og inkasso. Hvis klagen blir tatt til følge vil du få tilbakebetalt beløpet.

Hvor skal du henvende deg?

Spørsmål om vannmåler og vannmåleravlesning

Vann- og avløp kundeservice:                                                

Fakturakopi

Regnskapsavdelingen i Drammen kommune

Dele opp faktura, betalingsutsettelse eller ubetalt faktura

Innkreving i Drammen kommune: