Priser

Dette koster vann- og avløpstjenestene i Drammen kommune. Og dette betaler du for.

Alle som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett skal betale vann- og avløpsgebyr. Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Dette betyr at inntektene kommunen får fra gebyrene, dekker utgiftene ved å drive tjenestene.

I denne filmen kan du se hva gebyrene går til:

Vann- og avløpsgebyrene bestemmes i en gebyrforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Gebyrsatsene reguleres årlig i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan.

Gebyrer for vann og avløp faktureres etterskuddsvis tre ganger i året.

Her er en oversikt over priser på kommunale vann- og avløpstjenester per 1. januar 2023. Alle priser er inkl. mva.

Pris på tjenestene

Tjeneste Satser for 2022 Satser for 2023 % endring 2022/2023
Vann, fastledd per år kr 766 kr 858 12,01 %
Avløp, fastledd per år kr 1 173 kr 1314 12,02 %
Vann, mengdeavhengig gebyr (kr./m³) kr 24,52 kr 27,46 11,98 %
Avløp, mengdeavhengig gebyr (kr./m³) kr 38,64 kr 43,28 12,01 %
Tilknytningsavgift, vann kr 6 831 kr 7 651 12,00 %
Tilknytningsavgift, avløp kr 6 831 kr 7 651 12,00 %
Gebyr for avlesning av vannmåler foretatt av kommunen kr 1 295 kr 1 450 11,97 %
Gebyr for tapt vannmåler kr 1 035 kr 1 159 11,98 %
Tømming av slamavskiller per tømming kr 3 830 kr 4 290 12,01 %
Tømming av slamavskiller per tømming utenom arb.tid., lør., sønd og helligdager kr 7 660 kr 7 660 3,40 %

Utforming av vann- og avløpsgebyret

Gebyret består av to elementer, fastledd og forbruksdel. Forbruket måles med vannmåler eller beregnes etter boligarealet. Alle boliger og næringsdrivende skal betale etter målt forbruk.

Fastledd

Fastleddet beregnes per boenhet i boliger (Hver boenhet har egen inngang og kjøkken). For næringsdrivende beregnes et fastledd per vannmåler, men dersom flere eiendommer deler vannmåler beregnes fastleddet per eiendom.

Forbruksdel

Forbruksdelen av gebyret er målt med vannmåleren. Det er tre avlesninger i året. Vann og avløp måles i m3 der 1 kubikkmeter = 1000 liter. Mengden avløp, er lik mengden vann som måles.

Avløp, mengdeavhengig gebyr (kr./m³) har en høyere sats enn vann da avløpsvannet må igjennom en mer omfattende renseprosess.

Boliger uten vannmåler

For eiendom der vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk med utgangspunkt i eiendommens totale bruksareal.

Gebyret er delt i fem arealgrupper med stipulert årsvolum:

Arealgruppe Areal Volum
1 0-65 m² 130 m³
2 66-110 m² 220 m³
3 111-160 m² 320 m³
4 161-220 m² 480 m³
5 over 221 m² 500 m³