Akutt forurensning av vann eller grunn

Oppdager du aktive utslipp til vann eller grunn, ring 110!

Si ifra om:

  • Hvor du er/hvor hendelsen har skjedd
  • Hva som har skjedd/hva som har sluppet ut

Brannvesenet vil organisere videre varsling og mottiltak.

Ved synlig utslipp fra et rør, eller hvis forurensning renner ned i en kum, varsle også gjerne kommunens vann- og avløpsvakt på telefon: 32 04 66 55

Utslipp fra egen aktivitet

Dersom din egen aktivitet er årsak til utslipp har du plikt til å stanse aktiviteten som fører til utslippet så raskt som mulig. Videre er det viktig å umiddelbart sette i gang tiltak for å hindre videre spredning.

  • Ring Brannvesenet: 110

Hvis utslippet har havnet i avløpsnettet ber vi om at du også melder fra til kommunen så raskt som mulig. Dette er viktig for å forhindre eller begrense eventuelle skader på avløpsanlegget, og lettere avgrense forurensningen.

Hvis du har fått tillatelse fra kommunen og/eller Statsforvalteren til å gjennomføre tiltaket som har ført til utslippet, ber vi om at du også melder fra om hendelsen til oss og Statsforvalteren, selv om det ikke er akutt fare for liv og helse, eller alvorlig miljøskade.

  • Nummer til kommunens vann- og avløpsvakt: 32 04 66 55
  • Nummeret til Statsforvalteren i Oslo og Viken: 69 24 70 00

Oljefilm eller oljeutslipp på vann

Dersom du ser oljefilm på vann, enten i bekker/elver eller på innsjøer skal du også varsle Brannvesenet på 110.