Personvernombud

Har du spørsmål om hvordan kommunen behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet.

Ombudet er innbyggerne og de ansattes kontaktperson når det gjelder behandlingen av personopplysninger.

Dessuten er ombudet kommunens rådgiver når det gjelder databeskyttelse.

Kontakt

Navnet på personvernombud er Pål Tore Larsen. Du kan kontakte ham på e-postadressen:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Taushetsplikt

Personvernombudet har taushetsplikt, og kan ikke motta direkte instruksjoner fra kommuneledelsen.

Personvernforordningens artikkel 38, punkt 4, slår fast at «de registrerte kan kontakte personvernombudet angående alle spørsmål om behandling av deres personopplysninger og om utøvelsen av de rettighetene de har i henhold til denne forordning».

Ombudets oppgaver

Datatilsynets veileder om personvernombudets arbeidsoppgaver