Priser og redusert betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager.

Type 01.01.2023 01.08.2024
100 % plass (5 dager per uke) 3 000 kr per måned 2 000 kr per måned
80 % plass (4 dager per uke) 2 400 kr per måned 1 600 kr per måned
60 % plass (3 dager per uke) 1 800 kr per måned 1 200 kr per måned
50 % plass (2 dager/3 dager per uke) 1 500 kr per måned 1 000 kr per måned
40 % plass ( 2 dager per uke) 1 200 kr per måned 800 kr per måned

 

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid. 

Når du har takket ja til barnehageplass, kan du søke redusert pris:

 • Du må søke innen 1. juni for at du skal få redusert betaling fra 1. august. Søknader etter 1. august: søknadsfrist innen den 20. hver måned for at reduksjonen skal gjelde fra neste fakturamåned.
 • Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår av gangen.
 • Ordningen gjelder kommunale og private barnehager.
 • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Begges inntekt må dokumenteres. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.
 • Med statens maksimalpris vil husholdninger med en samlet bruttoinntekt under 550 000 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. 
  Fra 01.08.2024 en samlet bruttoinntekt under 366 667 kroner.
 • Det er gratis kjernetid (20 timer per uke) for barn fra 2 til 5 år som bor i husholdninger med en samlet bruttoinntekt under 615 590 kroner. 
  Fra 01.08.2024 en samlet inntekt under 642 700 kroner.
 • Det er gratis barnehageplass for alle barn fra familier med samlet årsinntekt under 462 000 kroner.
 • Kommunen vil også behandle søknader når barn starter i barnehage midt i året, dersom husholdningens inntekt blir vesentlig endret i løpet av året eller dersom familier av annen grunn ikke har søkt innen fristen.

Dette gjør du i Vigilo under Profilkort (navnet ditt) > Søknad om redusert betaling. Dokumentasjon er skattemeldingen fra forrige år. Har det skjedd store endringer i familiens inntekt siden siste selvangivelse, må dette dokumenteres.

Dokumentasjonskrav

Inntektsopplysninger hentes direkte fra skatteetaten.

Er inntekt avvikende fra fjorårets, må søker selv legge ved offentlig dokumentasjon på ny inntekt, eksempel på dette er: 

 • de tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. De må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen.
 • vedtak fra NAV
 • vedtak om introduksjonsstønad
 • studentbevis eller bekreftelse på studier
 • mine inntekter og arbeidsforhold – hittil i år Dette finner du på nettsiden til skatteetaten.

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktig kapital- og personinntekt. Som husholdning menes ektefeller, registrerte partnere eller samboere som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Dersom foreldrene til barnet bor hver for seg, og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn i vurderingene. 

Familier med mer enn ett barn i barnehage, får moderasjon på 30 % for barn nummer to.

For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. Barn defineres som søsken når de bor fast på samme adresse (i folkeregisteret) og har felles mor og/eller far.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon.

Endringer må sendes skriftlig med underskrift av begge foreldrene til Drammen kommune:

Drammen kommune
v/ forvaltningskontor barnehage og skole
Postboks 7500
3008 Drammen

Har du andre spørsmål om priser og redusert betaling, ta kontakt med forvaltningskontor for barnehage og skole.

Du kan lese mer om foreldrebetaling her: Foreldrebetaling (udir.no)