Priser og redusert betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager.

Type 01.01.2023
5 dagers plass betales med 100 % av full plass 3 000 kr
Inntektsgraderte satser.
Reduksjon gis til husholdninger der maksprisen utgjør mer enn 6% av inntekten.
Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i foreldrebetalingen er:
550 000 kr
Barn over 2 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett på 20 timers gratis oppholdstid per uke. 598 825 kr
Gratis barnehage (inntekt inntil kr. 462 000) 0 kr

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid. Når du søker om redusert oppholdsbetaling må du dokumentere inntekten til husstanden. Selvangivelse og dokumentasjon på all inntekt du betaler skatt av, legges ved søknaden.

Når du har takket ja til barnehageplass, kan du søke redusert pris:

 • Du må søke innen 1. juni for at du skal få redusert betaling fra 1. august. Den nyeste skattemeldingen må følge med søknaden som dokumentasjon. Søknader etter 1. august: søknadsfrist innen den 20. hver måned for at reduksjonen skal gjelde fra neste fakturamåned.
 • Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår av gangen.
 • Ordningen gjelder kommunale og private barnehager.
 • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Begges inntekt må dokumenteres. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.
 • Med statens maksimalpris vil husholdninger med en samlet bruttoinntekt under kr. 550 000,- ha rett til redusert foreldrebetaling.
 • Det er gratis kjernetid (20 timer per uke) for barn fra 2 til 5 år som bor i husholdninger med en samlet bruttoinntekt under kr. 598 825,-.
 • Kommunen vil også behandle søknader når barn starter i barnehage midt i året, dersom husholdningens inntekt blir vesentlig endret i løpet av året eller dersom familier av annen grunn ikke har søkt innen fristen.

Dette gjør du i Vigilo under Profilkort (navnet ditt) > Søknad om redusert betaling. Dokumentasjon er skattemeldingen fra forrige år. Har det skjedd store endringer i familiens inntekt siden siste selvangivelse, må dette dokumenteres.

Dersom du ikke har en skattemelding eller inntekten er endret fra siste skattemelding må du sende inn annen dokumentasjon:

Har du bodd kort tid i landet?

 • Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad
 • Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningtjenesten.

Er du arbeidstaker?

 • Kopi av siste tre måneders lønnsslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon

Er du selvstendig næringsdrivende?

 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 • Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen

Er du arbeidsledig?

 • Kopi av siste utbetaling fra Nav

Er du sosialklient?

 • Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad
 • Dersom sosialhjelp er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav.

Det gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer to og 50 % for barn nummer tre eller flere.

Endringer må sendes skriftlig med underskrift av begge foreldrene til Drammen kommune:

Drammen kommune
v/ Forvaltningskontor Barnehage og skole
Postboks 7500
3008 Drammen

Endringer må sendes skriftlig med underskrift av begge foreldrene til Drammen kommune:

Drammen kommune
v/ Forvaltningskontor Barnehage og skole
Postboks 7500
3008 Drammen

Ta kontakt med:

Forvaltningskontor for barnehage og skole
Telefon 32 04 43 00. Telefontid: Mandag – Tirsdag: kl.09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00, Torsdag – Fredag: kl.09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00.

Du kan lese mer om foreldrebetaling her: Foreldrebetaling (udir.no)