Priser og redusert betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager.

Type 01.01.2023
5 dagers plass betales med 100 % av full plass 3 000 kr
Inntektsgraderte satser.
Reduksjon gis til husholdninger der maksprisen utgjør mer enn 6% av inntekten.
Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i foreldrebetalingen er:
550 000 kr
Barn over 2 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett på 20 timers gratis oppholdstid per uke.

598 825 kr

615 590,-*

Gratis barnehage (inntekt inntil kr. 462 000) 0 kr

*Fra 1. august 2023.

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid. 

Når du har takket ja til barnehageplass, kan du søke redusert pris:

 • Du må søke innen 1. juni for at du skal få redusert betaling fra 1. august. Søknader etter 1. august: søknadsfrist innen den 20. hver måned for at reduksjonen skal gjelde fra neste fakturamåned.
 • Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår av gangen.
 • Ordningen gjelder kommunale og private barnehager.
 • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Begges inntekt må dokumenteres. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.
 • Med statens maksimalpris vil husholdninger med en samlet bruttoinntekt under kr. 550 000,- ha rett til redusert foreldrebetaling.
 • Det er gratis kjernetid (20 timer per uke) for barn fra 2 til 5 år som bor i husholdninger med en samlet bruttoinntekt under kr. 598 825,-. Fra 1. august 2023 er grensen en samlet bruttoinntekt på 615 590,-. 
 • Kommunen vil også behandle søknader når barn starter i barnehage midt i året, dersom husholdningens inntekt blir vesentlig endret i løpet av året eller dersom familier av annen grunn ikke har søkt innen fristen.

Dette gjør du i Vigilo under Profilkort (navnet ditt) > Søknad om redusert betaling. Dokumentasjon er skattemeldingen fra forrige år. Har det skjedd store endringer i familiens inntekt siden siste selvangivelse, må dette dokumenteres.

Dokumentkrav

Inntektsopplysninger hentes direkte fra skatteetaten.

Er inntekt avvikende fra fjorårets, må søker selv legge ved offentlig dokumentasjon på ny inntekt, eksempel på dette er: 

 • de tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. De må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen.
 • vedtak fra NAV
 • vedtak om introduksjonsstønad
 • studentbevis eller bekreftelse på studier
 • Mine inntekter og arbeidsforhold – hittil i år Dette finner du på nettsiden til skatteetaten

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktig kapital- og personinntekt. Som husholdning menes ektefeller, registrerte partnere eller samboere som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Dersom foreldrene til barnet bor hver for seg, og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn i vurderingene. 

Familier med mer enn ett barn i barnehage, får moderasjon på 30 % for barn nummer to.

For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. Barn defineres som søsken når de bor fast på samme adresse (i folkeregisteret) og har felles mor og/eller far.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon.

Endringer må sendes skriftlig med underskrift av begge foreldrene til Drammen kommune:

Drammen kommune
v/ Forvaltningskontor Barnehage og skole
Postboks 7500
3008 Drammen

Ta kontakt med:

Forvaltningskontor for barnehage og skole
Telefon 32 04 43 00. Telefontid: Mandag – Tirsdag: kl.09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00, Torsdag – Fredag: kl.09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00.

Du kan lese mer om foreldrebetaling her: Foreldrebetaling (udir.no)