Direktoratet for Byggkvalitet har laget en veileder til søknadsprosessen for deg som ønsker å søke selv.

Bildet viser en oversikt over de åtte stegene i søknadsprosessen
BILDE: DiBK sin fremstilling av de åtte stegene i søknadsprosessen

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sin veileder: Åtte steg fra idé til ferdig søknad. Nedenfor finner du informasjon og dokumentasjon du trenger nevnt i de forskjellige stegene i DiBK sin veileder. 

Finn planer og bestemmelser

Alle planer med bestemmelser for din eiendom finner du via kartløsningen. Gjeldene planer kan også bestilles fra Ambita Infoland.

Maksimal utnyttelsesgrad finner du i gjeldene plan for eiendommen. Dersom det er en bestemmelse om utnyttelsesgrad i reguleringsplan eller kommunedelplan, gjelder denne foran maks utnyttelsesgrad i kommuneplanen.

Situasjonskart til byggesøknad bestilles fra Ambita Infoland.
Ved søknad om bruksendringer uten utvidelse av bygningsmassen/endringer av fotavtrykket og som ikke påvirker antall bruksenheter eller boenheter kan skrives ut fra kartløsningen.

Situasjonsplanen påtegnes mål fra tiltaket til alle nærmeste bygninger, eiendomsgrenser og til midtlinje vei. Frisiktsone og bredde på adkomst/innkjøring må tegnes inn der det er relevant, se Gatenormen for tidligere Drammen og Veinormen for tidligere Nedre Eiker. Er det krav om utomhusplan (ved 4 boenheter eller flere), kan det leses om her: retningslinjer for utomhusplan.

Krav til tegninger finner du i steg 4 hos DiBK. Vi gjør oppmerksom på at eksempeltegningene her er for lite detaljert i de fleste tilfeller, da de må inneholde blant annet størrelse på rom og vinduer, og terrengprofil før og etter tiltaket, slik det fremkommer av teksten. 

Eksisterende tegninger av din bolig finner du i vårt saksarkiv. Ved mindre endringer kan disse redigeres for å vise endringen. Husk at du må sende inn tegninger av både før og etter endringen.

Liste med navn og adresse til naboer kan du bestille herMer om nabovarsling.

Søknaden kan sendes inn på ulike måter:

  • Digital byggesøknad -  digitale søknadsløsninger finner du på dibk.no
  • Send per epost til kommunepost@drammen.kommune.no
  • Send per brev til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen
  • Lever i resepsjonen på rådhuset, Engene 1, 3015 Drammen

For øvrig kontaktinformasjon finner du det nederst på siden.