Slik søker du selv

Direktoratet for Byggkvalitet veileder til søknadsprosessen for deg som ønsker å søke selv.

Har du et mindre byggeprosjekt kan du ofte både bygge og søke selv, mens større byggeprosjekter krever at du må bruke fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen. 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sin veileder: Åtte steg fra idé til ferdig søknad.  Nedenfor finner du informasjon og dokumentasjon du trenger nevnt i de forskjellige stegene i DiBK sin veileder.

Bildet viser en oversikt over de åtte stegene i søknadsprosessen
BILDE: DiBK sin fremstilling av de åtte stegene i søknadsprosessen

Alle planer med bestemmelser for din eiendom finner du via kartløsningen. Her finner du en video som forklarer hvordan du bruker kartet. Fra menyen øverst til venstre huker du av på gjeldene reguleringsplan. Dersom det ikke finnes en reguleringsplan for eiendommen, huker du av på kommuneplan, det er kommuneplan eller kommunedelplan som gjelder for eiendommen. Gjeldende planer kan også bestilles flere aktører.

Maksimal grad av utnytting finner du i bestemmelsene til gjeldende plan for eiendommen. Dersom det er en bestemmelse om grad av utnytting i reguleringsplan eller kommunedelplan, gjelder denne foran maks grad av utnytting i kommuneplanen, bortsett fra reguleringsplaner i tidligere Nedre Eiker fra før 01.01.1999, der kommuneplanen gjelder. Vanligvis er maksimal grad av utnytting fastsatt ved prosent bebygd areal, altså %-BYA.

%-BYA= (Bebygd areal for bebyggelse på en tomt eller byggeområde ⁄ Tomtearealet) x 100

Gjeldende plan for eiendommen din finner du via kartet

 

Situasjonskart må bestilles fra aktørene i linken over ved søknad om tilbygg, endringer i avkjørsel og lignende utvendige tiltak, fordi avstand til kommunale VA-ledninger må vises.

Du kan skrive ut kart fra kartløsningen ved søknad om bruksendring, fasadeendring og lignende.

Situasjonsplanen påtegnes mål fra tiltaket til alle nærmeste bygninger, eiendomsgrenser og til midtlinje vei. Frisiktsone og bredde på adkomst/innkjøring må tegnes inn der det er relevant, se Gatenormen. Er det krav om utomhusplan (ved 4 boenheter eller flere), kan det leses om her: retningslinjer for utomhusplan.

Kartet har en funksjon for å måle avstander, men merk at denne ikke blir nøyaktig, fordi kartet viser taket og avstand skal måles fra fasadeliv. 

Krav til tegninger finner du i steg 4 hos DiBK. Vi gjør oppmerksom på at eksempeltegningene her er for lite detaljert i de fleste tilfeller, da de må inneholde blant annet størrelse på rom og vinduer, og terrengprofil før og etter tiltaket, slik det fremkommer av teksten. 

Eksisterende tegninger av din bolig finner du i vårt saksarkiv. Ved mindre endringer kan disse redigeres for å vise endringen. Husk at du må sende inn tegninger av både før og etter endringen.

Liste med navn og adresse til naboer (naboliste) kan du bestille her

Bruk gjerne vår sjekkliste for å kontrollere at du har med det som er nødvendig i søknaden:

Sjekklisten er kun ment som et verktøy og er ikke nødvendigvis uttømmende.

Søknaden kan sendes inn på ulike måter:

  • Digital byggesøknad -  digitale søknadsløsninger finner du på dibk.no
  • Send skjemaer per epost til kommunepost@drammen.kommune.no. Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.
  • Send per brev til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen
  • Lever i resepsjonen på rådhuset, Engene 1, 3015 Drammen

For øvrig kontaktinformasjon finnes nederst på siden.

Når bygget er ferdig, må du søke kommunen om en ferdigattest. Først når ferdigattesten er godkjent, har du lov til å ta i bruk bygningen.

Når du søker om ferdigattest bekrefter du at du har bygget i henhold til den godkjente byggesøknaden din, og i tråd med plan- og bygningslovens krav.

Ferdigattest gis ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998, jf. pbl. § 21-10 femte ledd.