Direktoratet for Byggkvalitet veileder til søknadsprosessen for deg som ønsker å søke selv.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sin veileder: Åtte steg fra idé til ferdig søknad. Nedenfor finner du informasjon og dokumentasjon du trenger nevnt i de forskjellige stegene i DiBK sin veileder. 

Finn planer og bestemmelser

Alle planer med bestemmelser for din eiendom finner du via kartløsningen. Fra menyen øverst til venstre huker du av på gjeldene reg.plan. Dersom det ikke finnes en reguleringplan for eiendommen, huker du av på kommuneplan, det er kommuneplan eller kommunedelplan som gjelder for eiendommen. Gjeldene planer kan også bestilles fra Ambita Infoland.

Veiviser: Hvor sort kan du bygge på din eiendom?

Maksimal utnyttelsesgrad finner du i gjeldene plan for eiendommen. Dersom det er en bestemmelse om utnyttelsesgrad i reguleringsplan eller kommunedelplan, gjelder denne foran maks utnyttelsesgrad i kommuneplanen, bortsett fra reguleringsplaner i tidligere Nedre Eiker fra før 01.01.1999, der kommuneplanen gjelder. 

Gjeldene plan for eiendommen din finner du via kartet

Kalkulator: Hvor stort kan du bygge?

 

Situasjonskart til byggesøknad bestilles fra Ambita Infoland.
Ved søknad om bruksendringer uten utvidelse av bygningsmassen/endringer av fotavtrykket og som ikke påvirker antall bruksenheter eller boenheter kan skrives ut fra kartløsningen.

Situasjonsplanen påtegnes mål fra tiltaket til alle nærmeste bygninger, eiendomsgrenser og til midtlinje vei. Frisiktsone og bredde på adkomst/innkjøring må tegnes inn der det er relevant, se Gatenormen for tidligere Drammen og Veinormen for tidligere Nedre Eiker. Er det krav om utomhusplan (ved 4 boenheter eller flere), kan det leses om her: retningslinjer for utomhusplan.

Krav til tegninger finner du i steg 4 hos DiBK. Vi gjør oppmerksom på at eksempeltegningene her er for lite detaljert i de fleste tilfeller, da de må inneholde blant annet størrelse på rom og vinduer, og terrengprofil før og etter tiltaket, slik det fremkommer av teksten. 

Eksisterende tegninger av din bolig finner du i vårt saksarkiv. Ved mindre endringer kan disse redigeres for å vise endringen. Husk at du må sende inn tegninger av både før og etter endringen.

Liste med navn og adresse til naboer (naboliste) kan du bestille her

Søknaden kan sendes inn på ulike måter:

  • Digital byggesøknad -  digitale søknadsløsninger finner du på dibk.no
  • Send skjemaer per epost til kommunepost@drammen.kommune.no
  • Send per brev til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen
  • Lever i resepsjonen på rådhuset, Engene 1, 3015 Drammen

For øvrig kontaktinformasjon finner du det nederst på siden.

Bildet viser en oversikt over de åtte stegene i søknadsprosessen
BILDE: DiBK sin fremstilling av de åtte stegene i søknadsprosessen