Dispensasjon

Ønsker du å utføre et byggetiltak som ikke er i henhold til en gitt bestemmelse, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen

Hva kan det dispenseres fra?

Det kan dispenseres fra bestemmelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder arealdel til kommuneplan med bestemmelser, regulerings- og bebyggelsesplaner med bestemmelser, samt forskrifter og vedtekter gitt i medhold av plan- og bygningsloven.

Eksempler på dispensasjoner fra bestemmelser i plan- og bygningsloven:

  • Bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
  • Bygge høyere enn 8- og 9-metersregelen.
  • Avvike kravene i teknisk forskrift.

Eksempler på dispensasjoner fra reguleringsplan/kommuneplan;

  • Overskridelse av tillatt utnyttelsesgrad i kommuneplan/reguleringsplan.
  • Avvike fra regulerings- eller bebyggelsesplanenes bestemmelser om utforming av bygning (f.eks. høyde).
  • Bygge utenfor regulerte byggelinjer eller byggegrenser.          

Krav til begrunnelse

I søknad om dispensasjon skal tiltakshaver argumentere for de eller den begrunnelse han/hun mener bør ligge til grunn for å fravike den aktuelle bestemmelsen i pbl, forskrift, plan eller vedtekt. Det stilles altså visse minstekrav til hvilke grunner som kan anføres i en dispensasjonssøknad. De må være tilstrekkelig spesifiserte og klart angitte og ligge innenfor de rammer plan- og bygningsloven gjelder.

Personlige forhold vil bare i helt spesielle tilfeller kunne anses relevante. Som eksempler på personlige forhold som ikke kvalifiserer som "særlig grunn" nevnes bl.a. behov for større plass, behov for bod for oppbevaring av redskap/sportsutstyr og/eller ønske om å tilpasse bygningen for å bli boende på eiendommen.

Det bør begrunnes hvorfor hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det bør utdypes mer enn kun å opplyse at de ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det bør deretter gjøres en avveining av fordeler og ulemper ved å gi en dispensasjon. Det er fordeler av betydningen for allmennheten, og ikke for private interesser, som her er viktigst.

Søknad om dispensasjon skal:

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å fremme en forutgående søknad om dispensasjon, f.eks. ved bruksendring, men som hovedregel kan det bare dispenseres til et konkret omsøkt byggetiltak.

For tiltak som krever ansvarsrett skal dispensasjonssøknaden utformes av ansvarlig søker.

Dispensasjonshjemlene

Plan- og bygningsloven (pbl) §19-1 sier: "Dispensasjon krever grunngitt søknad...". I pbl § 19-2 står det: "Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov...". Videre sier loven at "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt", at "fordelene skal være større enn ulempene" og at "... det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.".

Dispensasjon kan altså bare innvilges på grunnlag av egen søknad. Søknad om dispensasjon fremmes i eget brev. Kommunen behandler søknaden og kan gi dispensasjon dersom det foreligger "særlige grunner".

Hva kan det ikke dispenseres fra?

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Det vil eksempelvis si at det ikke kan søkes om dispensasjon fra kravet om søknad.

Saksbehandlingsfrister

Ved søknad om dispensasjon gjelder saksbehandlingsfristene i pbl § 21-7 fjerde ledd som sier: "Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. ...". Videre sier den at denne fristen ikke løper i den tiden den ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter.

Adgangen til å sette dispensasjonsvilkår

Dispensasjon kan gis på vilkår. Dispensasjonsvilkår må ha til formål å forebygge, reparere, dempe eller kompensere for negative følger av at regelverket fravikes.

Klagerett

Godkjennelse eller avslag på dispensasjon er et enkeltvedtak som kan påklages innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens regler §§ 28 flg. Gebyrer følger direkte av kommunens gebyrregulativ og kan ikke påklages.

Er du usikker på reglene?

Dersom du har spørsmål vedrørende dispensasjonssøknad, kontakte byggesaksavdelingen.