Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne gir tilbud til brukere med behov for sammensatte og helhetlige tjenester i et livsløpsperspektiv. Tjenestene skal sikre en helhetlig ivaretagelse for langvarige og sammensatte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre.

Brukernes ønsker og behov er førende for tjenestene. For å kunne være med på å fatte beslutninger som påvirker eget liv, er det viktig å bli møtt på en måte som oppleves som likeverdig.

For å gi brukerne et helhetlig tilbud, er det viktig med samarbeid på tvers i kommunedelene.

Tjenestetilbud

Ambulant team tilbyr tjenester til deg som bor selvstendig eller hjemme hos pårørende. Disse tjenestene er for deg som trenger støtte til å mestre enkelte gjøremål i din hverdag, men klarer endel selv. Din veileder bistår deg, slik at du kan leve et mest mulig selvstendig liv.

Omsorgsboliger med bemanning

For deg over 18 år som har behov for bolig, har kommunen flere botilbud. Vi har tilrettelagte boliger plassert på ulike adresser i kommunen, og noen av disse er bemannet. Du kan også søke om tjenester der du bor.

Støtte til kjøp av bolig eller tilrettelegging av boligen

Dersom du har behov for tilrettelegging av boligen eller er i en situasjon der du har behov for støtte til å kunne gå til anskaffelse av egen bolig, kan du ha rett til støtte til dette. Boligkontoret i Drammen kommune kan hjelpe deg med å finne fram til hvilke muligheter som er det rette for deg. 

Dagtilbud er for deg over 18 år som har behov for aktiviteter på dagtid i trygge (organiserte) omgivelser. Aktiviteter og arbeidsoppgaver organiseres og tilrettelegges utfra dine forutsetninger. 

De fleste tilbud gis ved:

  • Aktiviteten
  • Granstad
  • Unik bedrift Tømmerkrana 
  • Svelvik opplærings- og aktivitetssenter

Vi samarbeider også med øvrige bedrifter for å få tilgang på ulike typer oppdrag som passer deg.

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Tilbudet skal gjøre det mulig for deg som omsorgsyter å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og få mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Avlastningen kan organiseres som døgn eller timesavlastning.

 

Søke om tjenester

Søk om startlån eller tilskudd

Spørsmål om bolig

Kontakt Boligtjenesten:

  • Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen
  • Telefonnummer: 32 04 55 00

Om tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Selvbestemmelse, beslutningsstøtte og brukermedvirkning

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har ulike behov for individuelle og sammensatte tjenester. Koordinerende enhet i kommunen har et særlig ansvar for å se de ulike tjenestene i sammenheng.

Tilbudet som kommunen gir skal utformes i samarbeid med bruker.

Livsoverganger

Overganger mellom ulike livsfaser krever god planlegging fra ulike instanser. Samarbeid mellom:

Habilitering og bistand i dagliglivet

Felles for alle som mottar habiliteringstilbud er at de trenger planlagte, sammensatte og samordnede tjenester for å nå sine mål .

Helseutfordringer

Støtte til familie og pårørende

Alle pårørende har rett til generell veiledning og informasjon når de henvender seg til helse- og omsorgstjenesten. Selv om helsepersonell har taushetsplikt om pasientens sykdom eller andre personlige forhold så har de alltid lov til å snakke med deg som pårørende.

Når du som pårørende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, har du rett til nødvendig veiledning og opplæring fra kommunen.

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke om å få ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en en rekke arrangementer og visse transportmidler.

Her finner du mer informasjon om ledsagerbevis