Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Drammen kommune har flere ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som har behov for sammensatte og helhetlige tjenester. Tilbudene og tjenestene gjelder innbyggere i alle aldre og hele livet.

Vi legger vekt på samarbeid, ønsker og behov når vi vurderer tilbudet til den enkelte. For å kunne være med på å fatte beslutninger som påvirker eget liv, er det viktig å bli møtt på en måte som oppleves som likeverdig.

Personer med nedsatt funksjonsevne skal, på lik linje med andre, kunne velge hvor og hvordan de bor, og skal ikke måtte bo i en bestemt boform. Dette er en rettighet alle har og som bygger på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Koordinerende enhet i kommunen har et særlig ansvar for å se de ulike tjenestene i sammenheng. 

Under ser du en oversikt over ulike tjenestetilbud. 

Tjenestetilbud

Ambulant team kommer hjem til deg som bor selvstendig eller hjemme hos pårørende. Teamet hjelper deg som klarer en del selv, men som trenger støtte til noen oppgaver i hverdagen. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv. 

Kontakt virksomhet tjenestetildeling og koordinerende enhet hvis du har spørsmål. Du kan også søke om tjenesten i søknadsskjemaet som du finner lenger ned på siden. 

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Boformer og baser

For deg over 18 år som har behov for bolig, har kommunen flere boformer. Vi har tilrettelagte boliger på ulike adresser i kommunen, og noen av disse er bemannet. Du kan også søke om tjenester der du bor.

Prosjektet «Videre utvikling av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne» har kartlagt hvilke boformer vi trenger i fremtiden. Forslaget til de ulike boformene behandles politisk denne våren. 

Støtte til kjøp av bolig eller tilrettelegging av boligen

Hvis du har behov for tilrettelegging av boligen eller er i en situasjon der du har behov for støtte til å kunne kjøpe egen bolig, kan du ha rett til støtte.

Har du spørsmål om bolig?

Boligkontoret i Drammen kommune kan hjelpe deg med å finne fram til hvilke muligheter som er det rette for deg. Ta gjerne kontakt med oss.

Søk startlån eller tilskudd

Dagtilbud er for deg over 18 år som har behov for aktiviteter på dagtid i trygge og organiserte omgivelser. Aktiviteter og arbeidsoppgaver organiseres og tilrettelegges ut fra dine forutsetninger. 

De fleste tilbud gis ved:

  • Aktiviteten i Solbergelva
  • Granstad på Konnerud
  • Unik bedrift Tømmerkrana på Gulskogen
  • Svelvik opplærings- og aktivitetssenter

Vi samarbeider også med andre bedrifter for å få tilgang på ulike typer oppdrag som passer deg.

Du kan få avlastning

Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier som har mange omsorgsoppgaver.

Dette tilbudet skal hjelpe deg som gir omsorg til å beholde gode familieforhold, holde kontakt med venner og familie, og få tid til pauser og ferier når du trenger det.

Avlastningen kan gis som døgn- eller timesavlastning.

Støtte til familie og pårørende

Alle pårørende har rett til generell veiledning og informasjon når de henvender seg til helse- og omsorgstjenesten. Selv om helsepersonell har taushetsplikt om pasientens sykdom eller andre personlige forhold, så har de alltid lov til å snakke med deg som pårørende.

Når du som pårørende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, har du rett til nødvendig veiledning og opplæring fra kommunen.

Søke om helse- og omsorgstjenester

Livsoverganger

Overganger mellom ulike livsfaser krever god planlegging fra ulike instanser. Samarbeid mellom:

Habilitering og bistand i dagliglivet

Felles for alle som mottar habiliteringstilbud er at de trenger planlagte, sammensatte og samordnede tjenester for å nå sine mål .

Helseutfordringer

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke om å få ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en en rekke arrangementer og visse transportmidler.

Her finner du mer informasjon om ledsagerbevis

 

Kontakt tjenestetildeling og koordinerende enhet

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

  • Besøksadresse: Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen
  • Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen

Telefontid

  • Telefontid: 10.00–14.00
  • Telefonen er stengt daglig mellom 11.30 og 12.00
  • Åpningstid følger åpningstidene i knutepunkt Mjøndalen