Søke helse- og omsorgstjenester

Søke om helse- og omsorgstjenester (pdf)

Du kan også søke på papir. Da sender du søknaden til Drammen kommune ved Tjenestetildeling og koordinerende enhet, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om kommunens tjenester eller om utfylling av søknad eller annet. 

Vi har kontor i det gamle rådhuset i Mjøndalen.

Her kan du lese mer om de ulike tjenestene

Under finner du oversikt over alle tjenester det kan søkes om, i alfabetisk rekkefølge. Noen av tjenestene må du betale for - informasjon om betalte tjenester og satser for betaling finner du under beskrivelse av den enkelte tjenesten.

Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier som har mye omsorgsoppgaver. Dette tilbudet skal hjelpe deg som gir omsorg til å beholde gode familieforhold, holde kontakt med venner og familie, og få tid til pauser og ferier når du trenger det. Avlastningen kan gis som døgn eller timesavlastning.

Den som på grunn av nedsatt helse eller funksjonsevne har et omfattende bistandsbehov, kan søke om tjenesten. Den som mottar tjenesten må selv, eventuelt med bistand, organisere og lede arbeidet med assistentene. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

Mer informasjon om BPA.

Dagsenter er et tilbud til hjemmeboende eldre som har behov for sosialt fellesskap og tilrettelagte aktivitetstilbud. Dersom du av ulike årsaker har behov for å treffe andre og være med i et felles sosialt -og aktivitetstilbud, kan du søke om dagplass.

Til brukere med behov for sammensatte og helhetlige tjenester har kommunen ulike dag- og aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre.

Støtte-/fritidskontakt kan innvilges til personer som har behov for ledsager til sosiale aktiviteter utenfor hjemmet.

Tjenesten yter hjelp til opptrening etter funksjonstap.

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i hjemmet.

Vi ønsker å gi deg tjenester som kan hjelpe deg med å opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du kan mestre selv. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet.

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller som av andre grunner trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål.

Hjemmehjelpen utfører tjenester som alminnelig renhold av daglig bruksrom, vindusvask, klesvask og sengetøyskift. Hjemmehjelpen kan også hjelpe med å hjelpe med å bestille matvarer
Hjemmehjelpen gir også råd, veiledning og opplæring for at den som mottar hjelp, skal klare seg best mulig hjemme.

Vurdering av behov for hjelpemidler i hjemmet, syns- og hørselshjelpemidler og forflytningshjelpemidler. Tjenesten utføres av fysio/ergoterapitjenesten i kommunen. Tjenestene bistår også med informasjon, tilpassing og opplæring.

Hverdagsrehabilitering skal styrke brukerens funksjonsnivå og har som mål at personen skal mestre gjøremål selv, og utsette mer omfattende behov for hjelp.

Tjenesten gis i hjemmet fra et team bestående av spesialsykepleier, hjemmetrener, fysioterapeut og ergoterapeut. Sammen med brukeren lages et skreddersydd opptreningsprogram over 4-6 uker. Opptreningen kan bestå i alt fra å klare å kle på seg selv, koke kaffe, hente posten eller andre hverdagslige gjøremål.

Individuell plan gis til personer som på bakgrunn av helsetilstand og funksjonsnivå har behov for langvarig og koordinert tjenestetilbud. IP har eget søknadsskjema. 

Korte opphold i institusjon for personer som har behov for nødvendig helsehjelp hele døgnet på grunn av funksjonsnedsettelse. Korttidsopphold er en tjeneste du må betale for.

For deg som har behov for hjelp til å tilberede varm mat.

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune. Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere.

Levering av varm mat er en tjeneste du må betale for. 

Omsorgsstønad kan gis som kompensasjon for merarbeid, der omsorgsyter utfører omfattende tilsyn og pleie til familiemedlemmer.

Omsorgsordningen tar ikke sikte på gi de som har tyngende omsorgsarbeid full lønn for hver time de arbeider.

les mer om omsorgsstønad her 

Et sykehjem er et heldøgns bo- og omsorgstilbud for deg som har behov for stor grad av medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging og stell gjennom døgnet.

Før du får innvilget botilbud i sykehjem skal som regel andre tiltak, som for eksempel økte hjemmetjenester, dagsenter og korttidsopphold, være prøvd eller vurdert.

Forskift om rett til langtids botilbud

Betaling for oppholdet regnes ut i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (vederlagsforskriften).

Fra 1. januar 2020 gjelder lokal forskrift om rett til langtidsopphold i institusjon, som skal tydeliggjøre rettigheter for de som har behov for slik tjeneste.

TT- tjenesten (også kalt TT-kort) gis av Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune saksbehandler alle TT- søknader for innbyggere bosatt i fylket.

TT -kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport grunnet varig funksjonsnedsettelse. Med TT - ordningen får du et tilskudd som kan benyttes til transport i valgfri drosje. Kortet blir automatisk påfylt to ganger i året, 1. januar og 1. juli. Godkjenning som TT- bruker gis for to eller fire år avhengig av funksjonsnedsettelsens varighet.

Søknad om TT-tjeneste har eget søknadsskjema. Et digitalt søknadsskjema ligger på Buskerud fylkeskommune sine nettsider.

Skjemaet kan også sendes i post, se på nettsiden for mer informasjon.

Trygghetspakken inneholder trygghetsalarm, røykvarsler og nøkkelboks. Pakken kan innvilges til deg som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt har risiko for å falle eller som ikke greier å tilkalle hjelp ved å bruke vanlig telefon. Trygghetspakken er en tjeneste du må betale for.

Les mer om tilbudene her 

Noen tjenester må du betale for. Informasjon om betalte tjenester og satser.

Behandling av søknaden

Behandling av søknaden vil bli igangsatt innen 3 uker etter at den er mottatt. For å innhente nødvendige opplysninger vil det ofte bli avtalt et hjemmebesøk der saksbehandler har en samtale med deg som søker og eventuelt dine pårørende. Det blir fattet et vedtak der det kommer frem om søknaden er innvilget eller avslått, samt omfanget av tjenester eller forslag til alternative tjenester.

Svar på søknaden

Tjenestetildeling og koordinerende enhet  sender post digitalt. 

 • Du mottar svarbrev i din digitale postkasse eller i Altinn. Du får samtidig et varsel om at det har kommet ny post på SMS og/eller e-post.
 • Åpner du ikke den digitale posten innen 40 timer (gjelder virkedager), blir svarbrevet skrevet ut og sendt som brevpost.

Klage på vedtak

Du kan klage innen 4 uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes tjenestetildeling og koordinerende enhet.

Informasjon om Tjenestetildeling og koordinerende enhet

 • Tjenestetildeling: Virksomheten mottar og saksbehandler alle søknader om helse- og velferdstjenester i kommunen.
 • Koordinerende enhet: Koordinerende enhet skal ivareta at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud fra kommunen, på tvers av etater og tjenesteområder.
 • Individuell plan: Koordinerende enhet har også ansvar for å finne koordinator til tjenestemottakere som har individuell plan
 • Kreftkoordinator gir råd og veiledning til pasienter og pårørende for å sikre best mulig livskvalitet og trygghet for den enkelte
 • Barnekoordinator kan bistå dere som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som trenger flere typer tjenester over tid

Nøkkelinformasjon

 • Konstituert virksomhetsleder:  Linn Therese Oppedal fra 19.02.24

Kontakt tjenestetildeling og koordinerende enhet

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

 • Besøksadresse: Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen
 • Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen

Telefontid

 • Telefontid: 10.00–14.00
 • Telefonen er stengt daglig mellom 11.30 og 12.00
 • Åpningstid følger åpningstidene i knutepunkt Mjøndalen