Søknadsskjema

  • Søknadsskjema omsorgstjenester (pdf)
    • Sendes til Drammen kommune, Tjenestetildeling og koordinerende enhet, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Noen tjenester må du betale for. Informasjon om betalte tjenester og satser.

Alle søknader behandles av tjenestetildeling og koordinerende enhet.

Tjenester kommunen yter

Under finner du oversikt over alle tjenester det kan søkes om, i alfabetisk rekkefølge. Noen av tjenestene må du betale for - informasjon om betalte tjenester og satser for betaling finner du under beskrivelse av den enkelte tjenesten.

Tjenesten gis som tilskudd og  kan gis til personer som vurderes å yte særlig tyngende og nødvendig omsorgsoppgaver.

Tjenesten kan gis til familier/hjemmeboende, der pårørende har omfattende omsorgsoppgaver og har behov for at andre ser til den pleietrengende i perioder.

Tjeneste for personer som har behov for omfattende assistanse til praktiske og personlige gjøremål i huset og assistanse i sosiale sammenhenger utenfor hjemmet. Tjenesten setter krav til at personen selv er i stand til å være arbeidsleder for egen tjeneste. Oppgavene kan utføres av kommunen eller av firmaer kommunen har avtale med. Mer informasjon om BPA.

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller som av andre grunner trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål.

Hjemmehjelpen utfører tjenester som alminnelig renhold av daglig bruksrom, vindusvask, klesvask og sengetøyskift. Hjemmehjelpen kan også hjelpe med å hjelpe med å bestille matvarer
Hjemmehjelpen gir også råd, veiledning og opplæring for at den som mottar hjelp, skal klare seg best mulig hjemme.

Dagsenter er et tilbud til hjemmeboende eldre som har behov for sosialt fellesskap og tilrettelagte aktivitetstilbud. Dersom du av ulike årsaker har behov for å treffe andre og være med i et felles sosialt -og aktivitetstilbud, kan du søke om dagplass.

Tjenesten yter hjelp til opptrening etter funksjonstap.

Hjelp til å utføre nødvendig helsehjelp, som for eksempel hjelp til medisiner og sårstell.

Vurdering av behov for hjelpemidler i hjemmet, syns- og hørselshjelpemidler og forflytningshjelpemidler. Tjenesten utføres av fysio/ergoterapitjenesten i kommunen. Tjenestene bistår også med informasjon, tilpassing og opplæring.

Hverdagsrehabilitering skal styrke brukerens funksjonsnivå og har som mål at personen skal mestre gjøremål selv, og utsette mer omfattende behov for hjelp.

Tjenesten gis i hjemmet fra et team bestående av spesialsykepleier, hjemmetrener, fysioterapeut og ergoterapeut. Sammen med brukeren lages et skreddersydd opptreningsprogram over 4-6 uker. Opptreningen kan bestå i alt fra å klare å kle på seg selv, koke kaffe, hente posten eller andre hverdagslige gjøremål.

Individuell plan gis til personer som på bakgrunn av helsetilstand og funksjonsnivå har behov for langvarig og koordinert tjenestetilbud. IP har eget søknadsskjema. 

Et sykehjem er et heldøgns bo- og omsorgstilbud for deg som har behov for stor grad av medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging og stell gjennom døgnet.

Før du får innvilget botilbud i sykehjem skal som regel andre tiltak, som for eksempel økte hjemmetjenester, dagsenter og korttidssopphold, være prøvd eller vurdert.

Betaling for oppholdet regnes ut i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (vederlagsforskriften).

Fra 1. januar 2020 gjelder lokal forskrift om rett til langtidsopphold i institusjon, som skal tydeliggjøre rettigheter for de som har behov for slik tjeneste.

For deg som har behov for hjelp til å tilberede varm mat.

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune. Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere.

Levering av varm mat er en tjeneste du må betale for. 

Boks som monteres ved inngangsdør til deg som mottar hjemmetjenester og/eller har trygghetsalarm. Husnøkkel ligger i denne boksen, og gjør at hjemmetjenestens ansatte kan komme inn til deg selv om du ikke kan åpne døren selv. Nøkkelboks er en tjeneste du må betale for.

Omsorgsstønad kan gis som kompensasjon for merarbeid, der omsorgsyter utfører omfattende tilsyn og pleie til familiemedlemmer.

Støtte-/fritidskontakt kan innvilges til personer som har behov for ledsager til sosiale aktiviteter utenfor hjemmet.

Korte opphold i institusjon for personer som har behov for nødvendig helsehjelp hele døgnet på grunn av funksjonsnedsettelse. Korttidsopphold er en tjeneste du må betale for.

TT-tjenesten gis av Viken fylkeskommune. Kommunen vurderer behov etter fylkeskommunens retningslinjer. Søknad om TT-tjeneste har eget søknadsskjema.

Skjemaet sendes kommunen sammen med legeerklæring og bilde.
Det er kommunen som godkjenner søknaden etter de regler som gjelder. Mer informasjon om ordningen finnes på Viken fylkeskommunes nettsider.

Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel med alarmknapp, som gir mulighet for å tilkalle hjelp fra hjemmesykepleien for deg som bor hjemme. Varslingen går direkte tilen alarmsentral som tar imot henvendelsene og videreformidler alarmer til kommunen. Røykvarsler kan tilknyttes alarmen. Det anbefales at du også installerer nøkkelboks. Trygghetsalarm er en tjeneste du må betale for.

Sende søknad

Søknadsskjemaet sendes til tjenestetildeling og koordinerende enhet, Postboks 7500, 3008 Drammen. Det vil bli innført mulighet for å sende søknaden via nettsiden i løpet av kort tid.

Behandling av søknad

Behandling av søknaden vil bli igangsatt innen 3 uker etter at den er mottatt. For å innhente nødvendige opplysninger vil det ofte bli avtalt et hjemmebesøk der saksbehandler har en samtale med søker og eventuelt deres pårørende. Det blir fattet et vedtak der det kommer frem om en søknad er innvilget eller avslått, samt omfang av tjenester eller forslag til alternative tjenester.

Klage på vedtak

Du kan klage innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes tjenestetildeling og koordinerende enhet.

Spørsmål om tjenester eller utfylling av søknad

Ta kontakt med tjenestetildeling og koordinerende enhet dersom du har spørsmål. 

kontakt tjenestetildeling og koordinerende enhet

  • Telefon 32 04 55 70
  • Telefaks 32 04 55 45
  • E-post:
  • Besøksadresse: Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen
  • Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen

Åpningstider

  • Telefontid: 10 00 - 14 00
  • Innbyggertorget : 09 00 - 15 00