Egenbetaling

Kommunen kan kreve egenbetaling for noen typer tjenester i hjemmet. Trygghetsalarm, varm mat og rengjøring er eksempler på tjenester du må betale for. Under finner du oversikt over betalte tjenester og egenbetalingssatser.

Betalingssatser og nettoinntekt

Betalingssatsen er gradert etter nettoinntekt og grensene bestemmes ut fra Folketrygdens grunnbeløp (1G = kr 118 620) per 1. mai 2023

Nettoinntekt før særfradrag er offentlig gjennom siste års skatteligning. Nettoinntekt er det samme som all inntekt, også renteinntekt, fratrukket ordinære fradrag og renteutgifter. Brukers formue har ikke betydning for egenbetalingen. Har inntekten endret seg vesentlig det siste året må det gis melding om dette. Slike endringer må dokumenteres.

Gjeldende satser 2023

Kommunestyret i Drammen vedtok 13. desember 2022 følgende satser, gjeldende fra 1. januar 2023:

Inntekt Pris per time/per måned
0-2 G (statlig fastsatt*) kr 110, betaler for maks  2 timer/kr 220 per måned
2-3 G kr 327, betaler for maks 4 timer /kr 1.308 per måned
3-4 G kr 493, betaler for maks 5 timer /kr 2.465 per måned
4 G og høyere kr 493, betaler for maks maks 7 timer/ kr 3.451 per måned

*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar

Dagopphold i institusjon/dagsenter P06 kr 105 per dag
Villa Fredrikke Gratis
Korttidsopphold kr 185 per døgn*
Langtidsopphold  Statlig forskrift*

*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar

Matombringing og salg av varm middag ved institusjon, bolig, omsorgsbolig Satser 2023 
Frossenmiddag hjemmeboende kr 95
Normalporsjon middag hjemmeboende kr 106
Liten porsjon middag kr 85
Frokost/Kveldsmat kr 38
Lunsj dagsenter /hjemmeboende kr 41
Næringsdrikk/ suppe kr 30
4 måltider per dag bofellesskap kr 180
Middag - bofellesskap kr 102
Middag diett - bofellesskap kr 111
Aftens bofellesskap kr 79

Alle middager er med suppe/dessert

Inntekt Per år/per måned
Inntil 2G kr 1.584/kr 132
2-3 G kr 2.772/kr 231
Over 3 G kr 4.224/kr 352

Trygghetspakke inkluderer per i dag trygghetsalarm, røykvarsler og nøkkelboks