Egenbetaling

Kommunen kan kreve egenbetaling for noen typer tjenester i hjemmet. Trygghetsalarm, varm mat og rengjøring er eksempler på tjenester du må betale for. Under finner du oversikt over betalte tjenester og egenbetalingssatser.

Betalingssatser og nettoinntekt

Betalingssatsen er gradert etter nettoinntekt og grensene bestemmes ut fra Folketrygdens grunnbeløp (1G = kr 111.477 per. 1. mai  2022). 

Nettoinntekt før særfradrag er offentlig gjennom siste års skatteligning. Nettoinntekt er det samme som all inntekt, også renteinntekt, fratrukket ordinære fradrag og renteutgifter. Brukers formue har ikke betydning for egenbetalingen. Har inntekten endret seg vesentlig det siste året må det gis melding om dette. Slike endringer må dokumenteres.

Gjeldende satser 2022

Kommunestyret i Drammen vedtok 13. desember 2021 følgende satser, gjeldende fra 1. januar 2022:

Inntekt Pris per time/per måned
0-2 G (statlig fastsatt*) kr 107,5, maks 2 timer/kr 215 per måned
2-3 G kr 315, maks 4 timer /kr 1.260 per måned
3-4 G kr 475, maks 5 timer /kr 2.375 per måned
4 G og høyere kr 476, maks 7 timer/ kr 3.332 per måned

*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar

Dagopphold i institusjon/dagsenter P06 kr 100 per dag
Villa Fredrikke Gratis
Korttidsopphold kr 180 per døgn*
Langtidsopphold  Statlig forskrift*

*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune.

Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere.

Ta utgangspunkt i hvilken kommune du bodde i før 2020 i oversikten under. Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

Matombringing og salg av varm middag ved institusjon, bolig, omsorgsbolig Satser 2022 tidligere Drammen Satser 2022 tidligere Nedre Eiker Satser 2022 tidligere Svelvik
Frossenmiddag hjemmeboende kr 92 92 92
Normalporsjon middag   kr 102 kr102
Liten porsjon middag   kr 82 kr 82
Frokost/Kveldsmat     kr 37
Lunsj dagsenter /hjemmeboende     kr 40
Næringsdrikk/ suppe     kr 29
4 måltider per dag bofellesskap     kr 174
Middag - bofellesskap kr 102    
Middag diett - bofellesskap kr 111    
Aftens bofellesskap (lørdag) kr 76    

Alle middager er med suppe/dessert

** På vei til å bli harmonisert. Tabellen er under arbeid (pr 13.01.2022)

Inntekt Per år/per måned
Inntil 2G kr 1.525/kr 127
2-3 G kr 2.681/kr 223
Over 3 G kr 4.071/kr 339
Nøkkelboks utenom trygghetspakke. Montering og demontering kr 221 per gang

Trygghetspakke inkluderer per i dag trygghetsalarm, røykvarsler og nøkkelboks