Kommunen kan kreve egenbetaling for noen typer tjenester i hjemmet. Trygghetsalarm, varm mat og rengjøring er eksempler på tjenester du må betale for. Under finner du oversikt over betalte tjenester og egenbetalingssatser.

Betalingssatser og nettoinntekt

Betalingssatsen er gradert etter nettoinntekt og grensene bestemmes ut fra Folketrygdens grunnbeløp (1G = kr 101.351 per. 1. mai 2020). Ved justering av grunnbeløpet 1. mai 2021 vil kronebeløpene for inntekt endres i henhold til ny G.

Nettoinntekt før særfradrag er offentlig gjennom siste års skatteligning. Nettoinntekt er det samme som all inntekt, også renteinntekt, fratrukket ordinære fradrag og renteutgifter. Brukers formue har ikke betydning for egenbetalingen. Har inntekten endret seg vesentlig det siste året må det gis melding om dette. Slike endringer må dokumenteres.

Gjeldende satser

Kommunestyret i Drammen vedtok 16. desember 2020 følgende satser, gjeldende fra 1. januar 2021:

Inntekt Pris per time
0-2 G (statlig fastsatt*) kr 105, maks kr 210 per måned
2-3 G kr 307, maks 4 timer (kr 1.228)
3-4 G kr 463, maks 5 timer (kr 2.315)
4 G og høyere kr 463, maks 7 timer (kr 3.241)

*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar

Dagopphold i institusjon/dagsenter P06 kr 95 per dag
Villa Fredrikke Gratis
Korttidsopphold kr 175 per døgn*, maks  60 døgn per år
Langtidsopphold  Statlig forskrift*
Aktivitetssenter - 1 dag per uke kr 840
Aktivitetssenter - 2 dager per uke kr 1.680
Aktivitetssenter - 3 dager per uke kr 2.520
Aktivitetssenter - 4 dager per uke kr 3.360
Aktivitetssenter - 5 dager per uke kr 4.200

*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar

Transport av hjelpemidler kr 129 per utlevering/henting

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune.

Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere.

Ta utgangspunkt i hvilken kommune du bodde i før 2020 i oversikten under. Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

Matombringing og salg av varm middag ved institusjon, bolig, omsorgsbolig Satser 2021 tidligere Drammen Satser 2021 tidligere Nedre Eiker Satser 2021 tidligere Svelvik
Frossenmiddag hjemmeboende kr 89 89 89
Normalporsjon middag kr 99 kr 99 kr 89**
Liten porsjon middag   kr 84 kr 77**
Frokost/Kveldsmat kr 36 kr 36 kr 36
Lunsj aktiviteten   kr 39  
Næringsdrikk/ suppe     kr 28
4 måltider per dag bofellesskap     kr 169
Middag - bofellesskap kr 99    
Middag diett - bofellesskap kr 108    
Aftens bofellesskap kr 74    

Alle middager er med suppe/dessert

** På vei til å bli harmonisert

Inntekt Per år/per måned
Inntil 2G kr 1.488/kr 124
2-3 G kr 2.616/kr 218
Over 3 G kr 3.972/kr 331
Nøkkelboks utenom trygghetspakke. Montering og demontering kr 216 per gang

Trygghetspakke inkluderer per i dag trygghetsalarm, røykvarsler og nøkkelboks