Egenbetaling

Kommunen kan kreve egenbetaling for noen typer tjenester i hjemmet. Trygghetsalarm, varm mat og rengjøring er eksempler på tjenester du må betale for. Under finner du oversikt over betalte tjenester og egenbetalingssatser.

Betalingssatser og nettoinntekt

Betalingssatsen er gradert etter nettoinntekt og grensene bestemmes ut fra Folketrygdens grunnbeløp (1G = kr 118 620) per 1. mai 2023

Nettoinntekt før særfradrag er offentlig gjennom siste års skatteligning. Nettoinntekt er det samme som all inntekt, også renteinntekt, fratrukket ordinære fradrag og renteutgifter. Brukers formue har ikke betydning for egenbetalingen. Har inntekten endret seg vesentlig det siste året må det gis melding om dette. Slike endringer må dokumenteres.

Gjeldende satser 2024

Kommunestyret i Drammen vedtok 12. desember 2023 følgende satser, gjeldende fra 1. januar 2024.

Inntekt Pris per time/per måned
0-2 G (statlig fastsatt*) kr 115, betaler for maks  2 timer/kr 230 per måned
2-3 G kr 341, betaler for maks 4 timer /kr 1.364 per måned
3-4 G kr 514, betaler for maks 5 timer /kr 2.570 per måned
4 G og høyere kr 514, betaler for maks maks 7 timer/ kr 3.598 per måned

*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar

Dagopphold i institusjon/dagsenter P06 kr 110 per dag
Villa Fredrikke Gratis
Korttidsopphold kr 193 per døgn*
Langtidsopphold  Statlig forskrift*

*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar

Matombringing og salg av varm middag ved institusjon, bolig, omsorgsbolig Satser 2024
Frossenmiddag hjemmeboende kr 105
Normalporsjon middag hjemmeboende kr 117
Liten porsjon middag kr 94
Frokost/Kveldsmat kr 42
Lunsj dagsenter /hjemmeboende kr 45
Næringsdrikk/ suppe kr 33
4 måltider per dag bofellesskap kr 199
Middag - bofellesskap kr 117
Middag diett - bofellesskap kr 127
Aftens bofellesskap kr 87

 

Inntekt Per år/per måned
Inntil 2G kr 1.656/kr 138
2-3 G kr 2.892/kr 241
Over 3 G kr 4.404/kr 367

Trygghetspakke inkluderer per i dag trygghetsalarm, røykvarsler og nøkkelboks