Kommunen kan kreve egenbetaling for noen typer tjenester i hjemmet. Trygghetsalarm, varm mat og rengjøring er eksempler på tjenester du må betale for. Under finner du oversikt over betalte tjenester og egenbetalingssatser.

Tjenester uten betaling

Stortinget har vedtatt at hjemmesykepleie skal være i gratis. Det samme gjelder praktisk bistand og opplæring i personlig hygiene og ernæring.

Betalingssatser og nettoinntekt

Betalingssatsen er gradert etter nettoinntekt. Husstandens samlede inntekt legges til grunn og grensene bestemmes ut fra Folketrygdens grunnbeløp (1G = kr 99.858 per. 1. mai 2019). Ved justering av grunnbeløpet 1. mai 2020 vil kronebeløpene for inntekt endres i henhold til ny G.

Nettoinntekt før særfradrag er offentlig gjennom siste års skatteligning. Nettoinntekt er det samme som all inntekt, også renteinntekt, fratrukket ordinære fradrag og renteutgifter. Brukers formue har ikke betydning for egenbetalingen. Har inntekten endret seg vesentlig det siste året må det gis melding om dette. Slike endringer må dokumenteres.

Gjeldende satser

Kommunestyret i Drammen vedtok 10. desember 2019 følgende satser, gjeldende fra 1. januar 2020:

Inntekt Pris per time
0-2 G (statlig fastsatt*) kr 210 per måned
2-3 G kr 299, maks 4 timer (kr 1.196)
3-4 G kr 451, maks 5 timer (kr 2.255)
4-5 G kr 451, maks 7 timer (kr 3.157)

*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar

Dagopphold/dagsenter inkludert transport og mat kr 90 per dag
Villa Fredrikke Gratis
Korttidsopphold kr 170 per døgn*, maks 60 døgn per år
Langtidsopphold  Statlig forskrift*

*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar

Analog nøkkelboks kr 210 per gang
Digital nøkkelboks  kr 119 per måned
Direkte brannvarsling kr 26 per måned
utlevering og henting av hjelpemidler kr 126 per utlevering/henting

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune.

Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere.

Ta utgangspunkt i hvilken kommune du bodde i før 2020 i oversikten under. Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

Matombringing og salg av varm middag  Satser 2020 tidligere Drammen Satser 2020 tidligere Nedre Eiker Satser 2020 tidligere Svelvik
Middag dagsenterbrukere (inkl. suppe og dessert) kr 96    
Frossenmiddag hjemmeboende kr 85    
Normal porsjon inkl. dessert   kr 97 kr 84
Liten porsjon inkl. dessert   kr 80 kr 72
Frokost/Kveldsmat   kr 36 kr 28
Lunsj aktiviteten   kr 36  
Næringsdrikk/ suppe     kr 26
4 måltider per dag bofellesskap     kr 159
Normalkost - bofellesskap (inkl. suppe og dessert) kr 96    
Dietter - bofellesskap (inkl. suppe og dessert) kr 103    
Aftens bofellesskap kr 71    
Inntekt Per år/per måned
Inntil 2G kr 1164/kr 97
2-3 G kr 2256/kr 188
Over 3 G kr 3576/kr 298
Montering og demontering kr 416 per gang
Erstatningssmykke kr 790 per gang