Kommuneombud

Kommuneombudet er et ombud for alle innbyggerne i kommunen. Aleksander Hamre Leet er kommuneombud i Drammen kommune. 

Kommuneombudet er et lavterskeltilbud som kan gi råd og veiledning om rettigheter og om hvordan innbyggere bør gå frem i enkeltsaker, enten det er søknader eller klager, der du opplever at det er vanskelig å nå frem overfor kommunen.

Ombudets oppgave er å svare på henvendelser som gjelder alle tjenester i kommunen. For eksempel plan- og bygg, helse, og omsorg, barnevern, barnehage, skole og sosialtjenesten. Ombudet kan bistå den enkelte overfor kommunen, eksempelvis ved utforming av klager, men kan også hjelpe til med å finne rett instans for din søknad, klage eller spørsmål.

Ombudet kan gå i dialog med kommunen i saker som er vanskelige å løse, og kan påpeke forbedringspunkter i kommunen knyttet til saksbehandling, service eller tilgjengelighet.

Også pårørende, verger eller andre som representerer brukere av kommunale tjenester i kommunen kan kontakte kommuneombudet.

Kommuneombudet er organisert som en egen enhet, og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Ombudet skal arbeide for at innbyggerne i Drammen kommunes rettsikkerhet ivaretas i møte med Drammen kommune, og skal gi tilbakemelding til politisk og administrativ ledelse om hvordan rettighetene blir ivaretatt.

Kontakt kommuneombudet

Du kan kontakte ombudet på telefon, e-post eller ved personlig oppmøte. Kommuneombudet har kontor på Drammen rådhus. En dag i uka sitter ombudet i Mjøndalen eller Svelvik, tilknyttet innbyggertorgene. Fysiske møter oppfordres du til å avtale på forhånd. Du kan møte opp uten avtale, men vær oppmerksom på at kommuneombudet ikke nødvendigvis er tilgjengelig der og da.

Telefontid mandag-fredag mellom kl. 09.00-15.00.

Ombudet skal jobbe for å:

  • Ivareta innbyggernes rettigheter overfor tjenestene og forvaltningen
  • Bidra til å styrke og sikre kvaliteten på tjenestene

Kommuneombudet har taushetsplikt i samsvar med offentlighetslovens og forvaltningslovens samt eventuelle særlovers bestemmelser.

Tjenesten er gratis, og man kan også henvende seg anonymt til kommuneombudet. Ombudet er rådgivende, og kan ikke avgjøre søknader eller klager.

Dersom din sak inneholder taushetsbelagte opplysninger, og du ønsker at ombudet skal få innsyn i din sak, så må du gi kommuneombudet fullmakt til å innhente opplysninger om deg.

Det gjør du ved å enten sende inn skjemaet digitalt eller ved å bruke pdf-skjemaet som kan skrives ut og leveres på papir. 

Presentasjonen holdt av kommuneombudet

Telefon

Telefon 32 04 30 50

E-post

kommuneombudet@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Postadresse:

Drammen kommune v/kommuneombudet,
Postboks 7500
3008 Drammen