Individuell plan

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

Hvem kan få en individuell plan?

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det. Dine mål skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du, eventuelt dine pårørende, deltar aktivt i utarbeidelse og oppdatering av planen.

Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Planen gir ikke flere rettigheter, men skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.

Klagemulighet

Du kan klage til Koordinerende enhet i Drammen kommune dersom du får avslag på individuell plan, eller hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde.