Individuell plan

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

Hvem kan få en individuell plan?

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Planen gir ikke flere rettigheter, men skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.

Dine mål skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du, eventuelt dine pårørende, deltar aktivt i utarbeidelse og oppdatering av planen.

Koordinator

En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinatoren skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Dine ønsker skal vektlegges ved valg av koordinator. Du skal få tilbud om koordinator selv om du takker nei til individuell plan.

Hva er formålet med individuell plan og koordinator?

Formålet er å

  • sikre at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • sikre din medvirkning og innflytelse
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og deg som bruker, eventuelt pårørende
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

På Helsedirektoratets nettsider https://helsedirektoratet.no/individuell-plan-rehabilitering-og-habilitering finner du mer informasjon om individuell plan og koordinator.

Drammen kommune har opprettet koordinerende enhet for deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Koordinerende enhet tar imot henvendelser og loser deg videre til rett instans.
Du kan selv søke om å få en individuell plan. Kommunen har hovedansvaret for å utarbeide en individuell plan.

Klagemulighet

Du kan klage til Koordinerende enhet i Drammen kommune dersom du får avslag på individuell plan, eller hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde.