Koordinator, barnekoordinator og individuell plan

Drammen kommune tilbyr barnekoordinator, koordinator og individuell plan til deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for å sikre at du får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

Barnekoordinator

En barnekoordinator kan bistå dere som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som trenger flere typer tjenester over tid. En barnekoordinator vil i all hovedsak være en som jobber tett med barnet og familien.

Dere kan selv fremme et ønske om barnekoordinator skriftlig eller muntlig. Er det samarbeidspartnere som tar kontakt, kreves det samtykke fra foresatte.

Barnekoordinator kan bistå dere med følgende: 

 • ha oversikt over og koordinere de tjenestene dere og barnet har kontakt med 
 • gi dere informasjon og veiledning om relevante helse- og omsorgstjenester, slik at dere enklere får oversikt over rettigheter og plikter 
 • gi informasjon om nødvendige velferdstjenester og frivillige brukerorganisasjoner 
 • få tydelig frem barnets stemme slik at barnet selv fritt får formidlet hva som oppleves som god og nyttig hjelp 
 • sørge for fremdrift av individuell plan dersom barnet har det  styrke det tverrfaglige samarbeidet ved blant annet å delta i ansvarsgruppemøter
 • gi dere veiledning slik at dere kan medvirke til beslutninger knyttet til barnets sak  

Koordinator

En koordinator kan bistå deg som er over 18 år, og som har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra både Drammen kommune og evt. andre helsetjenester. Koordinatoren vil i all hovedsak være en som jobber i tjenesten rundt deg.

Koordinatoren kan bistå deg med følgende:

 • sikre at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • sikre din medvirkning og innflytelse
 • styrke samhandling mellom deg og tjenestene
 • styrke samhandling mellom tjenestene du har
 • sørge for fremdrift av individuell plan, dersom du har det

Individuell plan

Individuell plan beskriver hvordan tjenestene skal samarbeide slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen lages i samarbeid mellom deg og tjenesteyterne dine og oppdateres fortløpende. Planen er basert på behovene dine og det som er viktig for deg.  Individuell plan kan utarbeides dersom du selv ønsker det. Dine mål skal være utgangspunktet for den planen. Det er derfor viktig at du, eventuelt dine pårørende, deltar aktivt i utarbeidelse og oppdatering av planen.

Viktige punkter i planen er:
•    målene dine
•    hva som skal gjøres
•    hvem som har ansvar for hva
•    til hvilken tid tjenestene skal gis


Andre tiltak og tjenester som du har behov for, inkluderes i planen, for eksempel NAV, barnevern, tilrettelegging i skole og barnehage osv.
 

Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Planen gir ikke flere rettigheter, men skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.

Henvendelsesskjema

Henvendelse om koordinator, barnekoordinator og individuell plan, digitalt skjema

Her finner du henvendelsesskjema om koordinator, barnekoordinator og individuell plan som du kan skrive ut og sende i posten

Klagemulighet

Disse tjenestene krever ikke enkeltvedtak, men det er likevel adgang til å klage etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. 

Klagen sendes til tjenestetildeling og koordinerende enhet, postboks 7500, 3008 Drammen.

Veileder rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder for barnekoordinator

 

 

Kontakt:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post  

 • Telefon: 990 82 261 (hverdager kl. 09 – 15) eller

     32 04 55 70 (hverdager 10 - 14)

 • Post sendes til Tjenestetildeling og koordinerende enhet, Postboks 7500, 3008 Drammen