Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan søke om BPA?

Den som på grunn av nedsatt helse eller funksjonsevne har et omfattende bistandsbehov kan søke om tjenesten. Den som mottar tjenesten må selv, eventuelt med bistand, organisere og lede arbeidet med assistentene. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

  • Søker må være under 67 år
  • Det skal være et stort hjelpebehov.
    • Hjelpebehovet skal være beregnet til over 32 timer pr. uke, rettighetsfestet BPA
    • Dersom behovet er under 32 timer pr. uke kan kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å organisere tjenester innenfor BPA.

Søke om BPA

Når tjenesten er innvilget, kan du velge hvem som skal utføre tjenesten.

Valg av tjenesteleverandør

Du kan fortsatt velge privat utfører for BPA. Kontakt Tjenestetildeling og koordinerende enhet for nærmere informasjon