Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne som har et omfattende bistandsbehov. Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at bruker selv har rollen som arbeidsleder, og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov.

Hvem kan søke om BPA?

Den som på grunn av nedsatt helse eller funksjonsevne har et omfattende bistandsbehov, kan søke om tjenesten. Den som mottar tjenesten må selv, eventuelt med bistand, organisere og lede arbeidet med assistentene. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

Det er Tjenestetildeling og koordinerende enhet som fatter vedtak om tjenester. 

Rett til BPA 

Personer med et langvarig og stort behov for personlig assistanse, har rett til å få disse tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Personlig assistanse omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne, kan også ha rett til avlastning organisert som BPA.

 • Langvarig er definert som behov ut over to år. Hjelpebehovet skal være beregnet til over 32 timer per uke. Dersom behovet for bistand er under 32 timer pr. uke, kan kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å organisere tjenester innenfor BPA.

Brukerstyring

Den som er innvilget BPA, har rollen som arbeidsleder og må ivareta rollen på en forsvarlig måte. Dersom bruker selv ikke kan være arbeidsleder, kan arbeidslederrollen ivaretas av andre som kjenner brukeren godt.

Hvilke oppgaver og ansvar har arbeidsleder?

Arbeidsleder har det daglige lederansvaret i den enkelte BPA-ordningen, og må følge lov- og avtaleverk. Oppgavene som arbeidsleder lønnes ikke.

Oppgavene innebærer blant annet:

 • Utarbeide forslag til stillingsbeskrivelse og stillingsannonse i samråd med valgt leverandør og delta aktivt i ansettelsesprosessen
 • Delta i arbeidslederkurs
 • Planlegge tiden for assistentene innenfor vedtakets ramme, gjeldende lovverk og tariffavtaler
 • Føre regnskap over timebruk (overforbruk av timer i forhold til vedtaket er arbeidsleder sitt ansvar)
 • Utarbeide en detaljert arbeidsbeskrivelse og gi assistenten nødvendig opplæring
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø
 • Gjennomføre medarbeidersamtale en gang hvert år

Hva er brukervalg?

Brukervalg betyr at du selv kan velge hvilken leverandør du skal motta tjenesten fra. Du kan velge tjenester fra en av de private leverandørene som har avtale med kommunen, eller du kan velge den kommunale leverandøren. Uansett hvem du velger, vil kommunen fortsatt ha ansvaret for tjenestetilbudet ditt og følge opp kvaliteten på tjenesten.

Hvordan kan jeg velge mellom leverandørene?

Drammen kommune har inngått kontrakt med fire private leverandører av BPA. Du kan også å få BPA -ordningen fra kommunen.

 • Assister Meg BPA
 • Humana omsorg og assistanse
 • Uloba
 • Stendi Assistanse BPA
 • Drammen kommune

Du finner informasjon om de ulike leverandørene her.  Hvordan velge tjenesteleverandør?

Du kan kontakte leverandørene direkte for mer informasjon.

Nærmeste pårørende/verge kan eventuelt hjelpe deg med å velge. Dersom du ikke ønsker å velge leverandør, vil du automatisk få tildelt den kommunale BPA-leverandøren.

Når du får tildelt BPA, informerer du Tjenestetildeling og koordinerende enhet om hvilken leverandør du ønsker per e-post: Tjeneste@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

Kontaktperson for BPA 

Du kan også melde ønske om leverandør per tlf:  940 28 096 mandag - fredag kl 10.00 - 14.00 

Tjenestetildeling og koordinerende enhet gir beskjed til den leverandøren du har valgt.

Leverandøren vil kontakte deg for å avtale nærmere om hvordan og når tjenesten skal utføres. Leverandøren skal inngå en avtale med deg som beskriver ansvar og plikter mellom deg og leverandøren.

Hva gjør jeg hvis jeg vil skifte leverandør?

Du kan når som helst skifte til en annen leverandør. Oppsigelsestiden er tre måneder, dersom ikke annet avtales mellom ny og gammel leverandør. Dersom du ønsker å beholde nåværende assistenter ved skifte av leverandør, kan disse overføres til ny leverandør. Dette forutsetter at assistentene selv ønsker denne løsningen.

Hvis du ønsker å bytte leverandør, informerer du Tjenestetildeling og koordinerende enhet om hvilken leverandør du velger på e-post: Tjeneste@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Du kan også melde ønske om skifte av leverandør per tlf.: 940 28 096 mandag - fredag 10.00 - 14.00

Hvilke tjenester kan gis som BPA?

Praktisk bistand som kan omfatte:

 • Rengjøre oppholdsrom som bad, soverom, kjøkken og stue
 • Skifte sengetøy
 • Vaske klær, henge opp og legge på plass tøy
 • Annen nødvendig hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål som f.eks. tømme søppel, hente post og ta oppvask
 • Hjelp til å spise
 • Hjelp til å ivareta personlig hygiene, toalettbesøk mm.
 • Hjelp til å stå opp og legge seg
 • Hjelp til å handle mat og medisiner
 • Hjelp til å delta i fritids- og sosiale aktiviteter
 • Avlastning for foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne

Tjenester rettigheten ikke omfatter

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten, men det kan være hensiktsmessig å legge enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen dersom det er forsvarlig og bruker ønsker det. Det folk til vanlig gjør selv, bør også en assistent kunne gjøre så lenge det er helsemessig forsvarlig. 

Hvordan klager jeg på tjenesten dersom jeg ikke er fornøyd?

Dersom du ikke er fornøyd med hvordan tjenesten utføres, kan du klage direkte til din leverandør og samtidig til Tjenestetildeling og koordinerende enhet. Dersom du vil klage på innholdet i vedtaket om BPA, skal klagen sendes til Tjenestetildeling og koordinerende enhet.