Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov. Pedagogisk psykologisk tjeneste forkortes ofte til PP-tjenesten eller PPT.

Hva gjør PP-tjenesten?

  • Hjelper barnehager og skoler med å legge opplæringen bedre til rette for å fremme inkludering, utvikling og læringsutbytte for barn og elever.
  • Bidrar til forebygging og tidlig innsats ved å hjelpe barn, elever og foresatte, barnehager og skoler gjennom samarbeid. Ved bekymring for et barn eller elevs utvikling og læring kan PP-tjenesten bidra med utredning av behov for tilrettelegging.
  • Utarbeide sakkyndig vurdering der barnehageloven og opplæringsloven krever det. Den sakkyndige vurderingen er grunnlaget for kommunens vedtak om spesialpedagogisk hjelp (barnehage) og spesialundervisning (skole). 
  • Utarbeide sakkyndig vurdering når det gjelder fritak for opplæringplikten og fremskutt eller utsatt skolestart. 
  • Vektlegger tverrfaglig samarbeid og medvirkning fra barn, elever og foresatte.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider

Les mer på hjemmesiden til Drammen kommune

Bekymret for utvikling og læringsutbyttet til eget barn?

  1. Ta opp bekymringen din med pedagogisk leder i barnehagen eller kontaktlærer på skolen. Legg en plan sammen for videre oppfølging. Barnehagen og skolen kan få veiledning fra PP-tjenesten.
  2. Dersom forventet utvikling uteblir kan foresatte sammen med barnehage/skole henvise til PP-tjenesten for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp (barnehage) og spesialundervisning (skole).

Logopedtjeneste

PP-tjenesten har egen logopedtjeneste.

  • Målgruppen er de med ulike former for språk, tale og kommunikasjonsvansker
  • Vi utreder, behandler og underviser
  • Vi veileder foresatte og samarbeidspartnere

Har du spørsmål til oss?

Kontakt oss på:

Kontaktskjemaet har sikker deling av informasjon i tråd med personlovgivningen. Benytt dette skjemaet dersom du har behov for å dele sensitiv informasjon med oss. Kontaktskjemaet er ikke en henvisning om sakkyndig utredning.

Kontakt PPT

Leder: Berit Sandvik

Telefon: 32 04 55 40

E-post: ppt@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Postadresse: PPT Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen