Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn

Barn som ikke har begynt på skolen har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de trenger det.

Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke.

Spesialpedagogisk hjelp kan gis direkte til barnet og som støtte til de som jobber i barnehagen. Foreldrene skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset behovet til ditt barn.

Bekymret for utviklingen til ditt barn?

Dersom du har bekymringer knyttet til utviklingen til eget barn, bør du dele bekymringen med pedagogisk leder i barnehagen eller helsestasjonen. De kan vurdere tiltak for barnet ditt i barnehagen, eventuelt hjelpe deg med kontakt til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). PPT kan utrede og eventuelt anbefale spesialpedagogisk hjelp.

Foresatte kan også på eget initiativ ta direkte kontakt med PP-tjenesten, og be om en sakkyndig vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp. Foresatte kan også søke om individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, etter Barnehagelovens §37. Søknaden sendes i samarbeid med barnehagen.

Kommunens oppgaver

  • involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder barnet
  • tilrettelegge for barnets behov og prøve ut tiltak innenfor barnehagens ordinære tilbud
  • vurdere om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
  • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene, kommunen eller barnehagen mener at barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
  • fatte et enkeltvedtak som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal inneholde
  • gi barnet spesialpedagogisk hjelp slik det er beskrevet i enkeltvedtaket
  • sørge for at det lages en skriftlig rapport om den spesialpedagogiske hjelpen og utviklingen til barnet en gang i året