Nye boformer til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Drammen kommune trenger flere boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I dette prosjektet har vi definert fem forskjellige boformer for å møte behovene. Et variert botilbud gjør at hver enkelt kan få et sted å bo som passer for seg. Forslagene i prosjektet skal til politisk behandling i løpet av våren.

Kommunen gir tjenester til 800 barn, unge og voksne innbyggere med nedsatt funksjonsevne. En ekstern rapport fra 2021 viser at Drammen kommune trenger både flere boliger og flere forskjellig type botilbud til denne brukergruppen. Derfor ble prosjektet «Videre utvikling av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne» satt i gang. Prosjektet har kartlagt hvilke boformer kommunen trenger i fremtiden.

Innspill og medvirkning fra de som skal bruke boligene og deres pårørende har vært viktig, og det har derfor blitt arrangert flere medvirkningsmøter underveis i prosjektet.  

Det tar tid å etablere nok boliger. Hva, hvordan og når det skal komme på plass nye boliger, vil bli foreslått i sluttrapporten. Den skal være klar 11. april.

Saken skal først behandles politisk i hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering.

Varierte boformer 

Ved å kartlegge dagens boligsituasjon og vurdere fremtidige behov, har prosjektgruppen kommet fram til fem ulike boformer. Flere av disse finnes allerede, men det er først nå man har kategorisert de ulike måtene å bo på.

Hver person må få tilpasset bolig etter sitt behov, og et variert tilbud viktig. Derfor er noen boliger bemannet hele døgnet, mens andre boliger ligger for seg selv, tilknyttet en sosial møteplass.  

På denne måten kan den enkelte klare seg best mulig selv, samtidig som boligen og tjenestene skal sørge for trygghet, fellesskap og at alle nødvendige behov blir dekket.  

Skal kontakte alle 14-åringer 

Boligkontoret i kommunen har en veiledningsplikt og skal hjelpe foreldre og deres barn med å finne et passende boligtilbud.

Det jobbes med å få på plass en ordning der kommunen hvert år kontakter pårørende til de som har fylt 14 år. Det skal da inviteres til en samtale om hva slags botilbud som kan være aktuelt for den enkelte i fremtiden.

En slik ringerunde med individuell kartlegging ble gjennomført for første gang i starten av mars i år. 

Dette er de ulike boformene  

Bo i leilighet/bolig 

Her velger du selv hvor og hvordan du vil bo og kommunen er ikke direkte involvert i valg av bolig, men det også mulig å søke om å få tildelt en kommunal bolig. Kommunen tilbyr tjenester i hjemmet ditt ut ifra hvilke behov du har. Du kan også bruke baser og andre sosiale møteplasser som kommunen har. 

Bo i nærheten av base 

Her velger du selv hvor og hvordan du vil bo, og kommunen er ikke direkte involvert i valg av bolig. Det også mulig å søke om å få tildelt en kommunal bolig.  Kommunen tilbyr tjenester i hjemmet ditt ut ifra hvilke behov du har. Du kan også bruke og andre sosiale møteplasser som kommunen har. I denne boformen vil basen ligge i nærheten av der du bor.  

Bo i nærheten av samlokalisert bolig med base  

Her velger du selv hvor og hvordan du vil bo, og kommunen er ikke involvert i valg av bolig. Det også mulig å søke på, og få tildelt en kommunal bolig. Kommunen tilbyr tjenester i hjemmet ditt ut ifra hvilke behov du har.  

Du bor i nærheten av en samlokalisert bolig med base, som betyr flere separate boenheter som ligger samlet. Det kan for eksempel være at boligene er samlet i en oppgang i en blokk. Det kan også være leiligheter i en bygning, rekkehus eller småhus som er samlet rundt et tun. 

De samlokaliserte boligene har også en felles base (sosial møteplass) i nærheten. Den vil være tilgjengelig ut ifra hvilke behov du har og etter avtale.  

Bo i samlokalisert bolig med base  

Her bor du i en bolig tildelt av kommunen, rett i nærheten av andre med nedsatt funksjonsevne. I en samlokalisert bolig med base, bor du i en separat boenhet, men med andre boenheter like ved. Det kan for eksempel være flere boenheter i en oppgang i en blokk. Disse boligene har tilknytning til en felles base (sosial møteplass). 

Boligen har også fellesarealer med felles aktiviteter som kan brukes. Denne type bolig har også bemanning på stedet, og i noen tilfeller er det bemanning der hele døgnet. 

Botilbud med forsterkede tiltak  

Dette er også et botilbud som du får tildelt av kommunen. Dette tilbudet er for de med nedsatt funksjonsevne som har adferdsutfordringer eller spesielle behov.

Du bor i en samlokalisert bolig med bemanning på stedet. 

Ulike type baser (sosiale møteplasser) 

Base er en møteplass som kan tilby kursvirksomhet, matservering og andre aktiviteter, som er arrangert av kommunen eller frivilligheten. Basen har bemanning som er tilgjengelig for alle med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av hvor og hvordan du bor. I noen baser må du ha avtale for å komme innom, mens andre steder kan du komme og gå innenfor åpningstidene. 

Utvikling av baser skal bidra til å møte de fremtidige behovene, slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune kan leve et verdig og selvstendig liv, i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 

Dette er de foreslåtte basene 

I prosjektet er det sett på fire forskjellige måter å drive base på. 

Utvidet – med bemanning på stedet  

Dette er en base som ligger i en samlokalisert bolig med bemanning på stedet. Beboerne som bor her, kan bruke basen. I tillegg kan andre tjenestemottakere, som bor andre steder, bruke basen i et bemannet tidsrom og etter avtale. Tilbud i basen kan være sosiale aktiviteter, måltider og trygghet.Denne type base finnes i dag. 

Ekstra – heldøgnsbase med bemanning på stedet  

Dette er en base som ligger i en samlokalisert bolig, med bemanning på stedet døgnet rundt. Beboerne kan bruke basen hele døgnet. Andre tjenestemottakere, som bor andre steder, kan også bruke basen hele døgnet, men etter avtale og behov. Tilbud kan være sosiale aktiviteter, måltider og trygghet. Denne type base finnes i dag. 

Basis 

Basis er tenkt som en sosial møteplass med lavterskeltilbud. Tilbudene kan for eksempel være aktiviteter som fotturer, pizzakveld, spillkveld, filmkveld eller kurs innen mobilbruk, matlaging, ernæring eller håndarbeid. Dette er tilbud som vil driftes av kommunen.  

Lokalene kan være enten på et av kommunens knutepunkter, i en bygning eid av kommunen eller i et privateid konsept.

Det er viktig å ha basis-konseptet i nærheten av kollektivtransport, butikker og boligområder. Da blir det lettere for flere å kunne besøke basen. Det er tenkt faste åpningstider på dagtid og mulighet for kontorplass for kommunens ansatte.  

Første base av dette slaget kommer på Konnerud, i nye Konnerudparken, høsten 2024. 

Pluss  

Det finnes private konsepter i dag, og kommunen ønsker å kunne bruke slike lokaler til egne aktiviteter. Foreløpig er det kun et forslag, og kommunen må undersøke mulighetene for denne bruken 

Det prosjektet definerer som pluss-base, er et privateid konsept som har ulike tilbud, som blant annet vaskeri, treningsrom, gjesteleilighet, møterom, selskapslokaler og matservering. Plussbasen er en del av et privat leilighetskompleks, der de som bor der må betale for noen av tjenestene, mens andre tjenester er inkludert i fellesutgiftene.