Boliger med heldøgns omsorg til personer med nedsatt funksjonsevne

Eksisterende tilbud

I overkant av 150 personer med nedsatt funksjonsevne har i dag et bo og tjenestetilbud i boliger med heldøgns omsorg. Boligene er fordelt på 20 lokasjoner i hele kommunen. Boliger på hvert sted variere mye, fra den minste med kun en leilighet til den største med 17 boenheter.

I tillegg har kommunen et avlastningstilbud som ikke er en del av denne oversikten.

Behov

Det fødes årlig mellom 20 og 35 personer med en funksjonsnedsettelse i Drammen. Mennesker med nedsatt funksjonsevne lever lenger i dag, enn for noen tiår siden. Flere vil nå samme levealder som befolkningen forøvrig, men alderen påvirkes av grad av utviklingshemning og andre tilstander.

Ved en generell økning av antall innbyggere med nedsatt funksjonsevne og økt boligbehov, vil dette også øke behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester. Innbyggerne med nedsatt funksjonsevne er ikke en ensartet gruppe og det er derfor ønskelig med mulighet for individuelt tilpassede behov. Antall boliger er viktig, men like viktig er det at det er den rette typen bolig. Enkelte tjenestemottakere har behov for omfattende tjenester hele livet og dermed «varig» boløsninger når de først flytter i egen bolig.

I perioden 2023 til 2032, vil det være behov for mellom 40 og 50 boliger med heldøgns omsorg.

Det estimerte behovet er basert på tre forutsetninger:

  • Forventet behov for heldøgns omsorg er vurdert for de som har store og omfattende omsorgsbehov.
  • Gjennomsnittsalder for de som flytter hjemmefra er 24 år.
  • Utgangspunktet er det udekkede behovet som ble beregnet i 2021, med 30 personer som har meldt behov for bolig med heldøgnstjenester.

Strategiske grep

  • Etablere en økt kapasitet i første del av perioden for å ta igjen etterslep
  • Benytte lokaler i kommunal eie som er egnet til boliger med heldøgns omsorg
  • Utvikle nye boligkonsepter
  • Legge til rette for nye løsninger som gir flere muligheter for å eie egen bolig

Tjenesteområdet har igangsatt et arbeid med helhetlig tjenesteutvikling der boligkonsepter er et av områdene som sees på.

Planlagt kapasitetsøkning

Boliger med heldøgns omsorg Beskrivelse Antall boenheter Anslått ferdigstillelse (år)
Boligtilbud med base Etablering av tilbud i kommunalt eid bygg 8 2023
Boligtilbud med base Ordinært boligtilbud med bemanning, utbygging i kommunal regi 8 2025
Baselokaler i større boligkompleks Etablere base og utvikle boligkonsept for innbyggere som kjøper leilighet selv (antall boenheter viser antall personer basen vil ha tjenester for. Antallet kan bli endret. 6  
Boliger for utleie eller videresalg i større boligkompleks Drammen kommune kjøper inn leiligheter der det er baselokale i nærheten. Leilighetene kan leies ut eller selges til personer med nedsatt funksjonsevne 10 2025
Kjøp eller innleie av leiligheter og baselokaler i Ulike boligkonsepter som er under utvikling 8-15 2026-2027
Sum   40-48