Innledning

Arbeidet med helhetlig strategi for bygg med helse- og omsorgsformål har pågått siden 2020. I perioden er det utarbeidet flere kunnskapsoppsummeringer og behovsvurderinger:

 • Utredning om omsorgsboliger
 • Boligtilbud for mennesker med demens - et kunnskapsgrunnlag
 • Kunnskapsgrunnlag del 1, bygg til helse- og omsorgsformål
 • Helhetlig kunnskapsgrunnlag - bolig og omsorgsbygg

Dette vedlegget er en kort sammenfatning og oppdatering av behov og planer fram mot 2032.

Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver behovet for kapasitet i sykehjem/omsorgsboliger til personer med demens og somatiske helseutfordringer, boliger for innbyggere med nedsatt funksjonsevne og boliger innenfor psykisk helse og rus. Ordinære kommunale utleieboliger er ikke med i denne vurderingen.

Behovsvurderingene er avgrenset til perioden 2023 til 2032.

Vurderingen av behov i perioden fram til 2032 er basert på utviklingen i antall innbyggere i kommunen i ulike aldersgrupper, erfaringstall og vurderinger fra tjenesteområdene og beregning av behov for sykehjem og omsorgsplasser etter en modell utviklet av kommunesektorens interesseorganisasjon, KS.
KS utviklet i 2019 et nytt verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser. Dimensjoneringsverktøyet skal bidra til å gi bedre innsikt i kommunens antatte fremtidige behov innen pleie- og omsorgstjenester og er utviklet i samarbeid med Helseøkonomisk analyse AS. I KS sin beregningsmodell har Drammen kommune lagt inn en forventning om en produktivitetsforbedring på 7 %. KS sin modell bruker 2020 som år null.

Vurderingene kan bli justert i planperioden som følge av endringer i demografi, fremdrift i konkrete utbyggingsprosjekter, økonomiske rammebetingelser med videre.

Samlet vurdering av behov

Drammen kommune har per i dag lav dekning av sykehjemsplasser og boliger tilrettelagt for heldøgns omsorg sammenlignet med andre kommuner, og denne er særlig lav for boliger.
Det betyr at eldre og andre som har behov for heldøgns omsorg fra hjemmetjenester og institusjon kan få tilbud om sykehjemsplass, selv om de kunne bodd i en bolig med bemanning dersom dette tilbudet var bedre utbygd.

For personer med funksjonsnedsettelser og personer med psykisk helse- og rusutfordringer, er tilbudet om tilpassede boliger, boliger med bemanning og heldøgns omsorg for lite differensiert. Det er for få boliger med tjenester som er tilpasset den enkeltes behov og ønsker.

Samlet behov i perioden 2023 - 2032:

 • 250-260 boliger og institusjonsplasser for hjemmetjenester og institusjon
 • 40-50 boliger for boliger for personer med nedsatt funksjonsevne
 • 10 – 20 boliger med bemanning for personer med psykisk helse- og rusutfordringer

Strategiske grep for å sikre tilstrekkelig kapasitet

 • Utnytte kapasiteten i eksisterende boligmasse som ligger nært sykehjem, andre boliger med bemanning og tjenesteyting for å skape et samlet bo- og tjenestetilbud
 • Utvikle nye boligkonsepter og tilpasse boligkonseptene til fremtidens behov og tilgang på kvalifisert arbeidskraft
 • Omgjøring av eksisterende sykehjem til boliger (Fredholt og Gulskogen) for å få opp andelen boliger med heldøgns omsorg
 • Velge områder for bygging av boliger med heldøgns omsorg som ligger nært kollektivknutepunkt, annen tjenesteyting og som ligger til rette for boliger med heldøgns omsorg

Befolkningsutvikling

Statistisk sentralbyrå utarbeider hvert annet år nye befolkningsframskrivinger for kommunene. Siste framskriving er fra 5. juli 2022, forrige framskriving ble lagt fram 18. august 2020.
Ved inngangen til 2022 hadde Drammen 102 223 innbyggere. Fram mot 2040 forventes en årlig befolkningsvekst på om lag 0,5 prosent, En slik utvikling vil gi et innbyggertall på om lag 115 000 innbyggere i 2040. Fram mot 2040 forventes det at andelen eldre innbyggere (over 68 år og særlig gruppen over 80 år) i Drammen vil fortsette å øke, at andelen barn (0-18 år) går ned, og at andelen innbyggere i arbeidsfør alder (19-67år) også vil gå noe ned.

Figur som viser befolkningens alderssammensetning i Drammen i 2022 og 2040. Figuren viser en økning i antall eldre i Drammen i 2040.
Figur 1 Befolkningens alderssammensetning Drammen 2022 og 2040 (SSB MMMM pr 5. juni 2022) Kilde Handlings- og økonomiplan 2023 -2026.

Befolkningsprognoser fra statistisk sentralbyrå viser en betydelig vekst for aldersgruppen 68 år og eldre, og særlig for aldersgruppen 80 år og eldre. I perioden fra 2023 til 2032 er det forventet en økning av antallet innbyggere som er 80 år og eldre på ca. 2 500. Det vil si fra ca. 4 600 i 2023 til ca. 7 150 i 2032.

Det er forventet at en slik befolkningsvekst vil medføre økt etterspørsel av kommunale helse- og omsorgstjenester for alle aldersgrupper, og at dette derfor vil utfordre det samlede tjenestetilbudet.