Strategiens plassering i kommunens planstruktur

Skissen under viser planstrukturen i Drammen kommune.

Informasjons- og kommunikasjonsarbeid

God informasjon om rådets arbeid og om etikk i helse- og omsorgstjenestene i kommunen er viktig for å oppfylle rådets mandat om å bidra til økt bredde i beslutningsgrunnlag for kommunens ledelse og økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til tjenestemottakere. Rådet hadde i juni 2022 en artikkel på Drammen kommunes nettsider og på kommunens Facebook side. Her skriver drammen.kommune.no at etikkrådet for helse og omsorg er etablert, og etiske dilemmaer kommer med det enda høyere opp på dagsorden i Drammen kommune. Nå er rådet klare for å ta imot saker.

Figur som viser planstrukturen eller planhierarkiet i Drammen kommune, med Kommunens samfunnsdel som strategisk og langsiktig ledestjerne, temaplaner, kommuneplanens arealdel , kommunedelplan og reguleringsplaner som konkretisering, kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og  virksomhetsplaner som operativt.
Figur 1. Planhierarki i Drammen kommune. Denne strategien ligger på samme «nivå» som «temaplan».

Den helhetlige strategien for bygg med helse- og omsorgsformål er på nest øverste nivå i planstrukturen, på samme nivå som temaplaner. Strategien er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og skal gjennomføres i perioden 2023 – 2032.

I de årlige handlings- og økonomiplanene vil de konkrete tiltakene som skal gjennomføres for å følge opp samfunnsdelen og denne strategien, prioriteres og beskrives nærmere. I de årlige handlings- og økonomiplanene vil også finansiering avklares.

Gjennom politisk behandling skal strategien gi føringer og prioriteringer for hvordan kommunen må sikre tilstrekkelig kapasitet på tilbud innen heldøgns omsorg, både institusjonsplasser og tilpassede boligkonsepter med og uten døgnbemanning, gitt den demografiske utviklingen fram mot 2032.

I planstrategien står det følgende:

Om strategier: «Strategi skiller seg fra plan ved at den ikke har tiltak. Strategiene vil normalt være mer overordnet enn temaplaner fordi de ikke utvikler tiltak og skal vise retning for ønsket utvikling.»