Sammendrag

Mål

Kommunestyret i Drammen kommune har, gjennom planstrategi for kommunen, vedtatt at det skal utvikles en helhetlig strategi for fremtidens kapasitet på bygg med helse- og omsorgsformål. Denne strategien følger opp dette vedtaket.

Strategien har følgende hovedmål:

Drammen kommune skal sikre tilstrekkelig kapasitet på tilbud innen heldøgns omsorg, både institusjonsplasser og tilpassede boligkonsepter med og uten døgnbemanning, gitt den demografiske utviklingen fram mot 2032.

 • Strategien har som utgangspunkt at innbyggerne skal kunne mestre eget liv mest mulig selvstendig, i større grad ta ansvar for å tilpasse egen bolig og at fremtidens omsorgsbehov bør løses uten at antall institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning økes i vesentlig grad.

Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel i møte i desember 2021.

Denne helhetlige strategien følger opp flere delmål og strategier i kommuneplanen:

Drammen satser på tidlig innsats og forebygging som ivaretar innbyggerne

 • Utvikler gode og tilgjengelige lavterskeltilbud for alle

Drammen har godt tilrettelagte og trygge bomiljøer

 • Legger til rette for et mangfold av boligtyper i aller kommunedelene

Drammen skal ha arenaer for deltagelse

 • Legger til rette for et bredt, likeverdig og inkluderende tilbud til alle aldersgrupper i alle kommunedeler
 • Kommunens arealer gjøres tilgjengelig for åpne arrangementer

Drammen kommune og frivilligheten samarbeider aktivt om tjenester og fritidstilbud

 • Spiller på lag med frivilligheten og er en god og forutsigbar støttespiller
 • Legger til dette og fungerer som døråpner der det tas initiativ fra frivilligheten

Strategier

For å nå målet med å møte behov for bygg til helse- og omsorgsformål, sett et 10 års perspektiv, skal:

 1. kommunen i størst mulig grad legge til rette for at den enkelte kan beholde bolig, selv om helsetilstanden endres
 2. fremtidig behov for bygg til heldøgns omsorg primært dekkes av ulike boligkonsepter som er tilrettelagt for heldøgns omsorg, i tett samspill med hjemmebasert omsorg
 3. antallet boliger som kan disponeres til heldøgns omsorg for alle målgrupper økes
 4. det bygges ett nytt sykehjem
 5. boligtilbudet være differensiert, fleksibelt og mangfoldig
 6. mestrings- og trygghetsskapende teknologi være en integrert del av tjenesten og innbyggere skal møte samme teknologi, uavhengig av hvor de bor
 7. samarbeid med pårørende og tjenestemottakere om fremtidige boligbehov, prioriteres
 8. kommunen ha et tettere samarbeid med private aktører for å etablere tilrettelagte boligkonsepter og bomiljøer i områder der det er behov for det
 9. de kommunale helse-, sosial og omsorgstjenestene legge til rette for et tettere og mer forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner
 10. behovet for heldøgns tjenester utsettes eller reduseres, ved tydelige og koordinerte tjenester
 11. innsatsen for å skape rause og fleksible nærmiljø og bomiljøer styrkes