Definisjoner

I denne strategien har begrepene “heldøgns tjeneste” og “heldøgns omsorg” samme meningsinnhold.

Boliger for beboere med heldøgns omsorg

En person som får heldøgns tjenestetilbud kan motta dette både i eget hjem, i bolig med bemanning eller institusjon. I statistisk sammenheng bør en derfor først telle opp hvor mange som mottar et heldøgns helse- og omsorgstjenestetilbud, og deretter telle opp hvor mange av dem som bor i henholdsvis institusjon, boligkonsepter med bemanning, eller eget hjem/annen bolig. Slik får en oversikt over hvor mange institusjonsplasser eller boliger som til enhver tid benyttes til heldøgns omsorg, og samtidig hvor mange som til enhver tid mottar heldøgns tjenester i eget hjem.

Heldøgns omsorg

En person som får et heldøgns omsorgstilbud mottar helse- og omsorgstjenester - på kveld og natt - gjennom hele uka i tillegg til helse- og omsorgstjenester og/eller arbeids-, utdannings- eller aktivitetstilbud på dagtid. Som helse- og omsorgstjenester regnes også aktivt tilsyn ved bruk av kommunikasjonsteknologi eller besøk fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og andre de har gjort avtale med, der det er mulig å sette inn nødvendige hjelpetiltak på kort varsel.I dette forslaget til helhetlig strategi brukes også begrepene «Omsorgsbygg» og «Boligkonsept»

Omsorgsbygg

I denne strategien brukes begrepet «omsorgsbygg» om institusjoner, disponert til helse- og omsorgsformål.

Boligkonsept

Et boligkonsept tilrettelagt for heldøgns omsorg, inneholder funksjoner og tjenester som bidrar til økt livskvalitet for den som bor der. Dette kan for eksempel være:

  • Fellesarealer
  • God tilrettelegging for aktiviteter og sosialt fellesskap
  • Mestrings- og trygghetsskapende teknologi
  • En «servicevert» som kan bidra til å skape trygghet, legge til rette for praktisk bistand der det er ønske om det og som kan bidra til å skape et godt og sosialt miljø

Mestrings- og trygghetsskapende teknologi

Mestrings- og trygghetsskapende teknologi er teknologiske enheter som har en mestrings- og trygghetsskapende effekt i form av aktive og passive varslinger fra bruker til en varslingsmottaker. Eksempler på dette er trygghetsalarm, GPS og elektroniske medisindispensere. Varslene kan gå til bruker, tjenesteyter, pårørende, frivillige med flere.