Mestrings- og trygghetsskapende teknologi

Målet for helse- og omsorgstjenestene i Norge er å bruke velferdsteknologi i større grad. I Drammen kommune er det lagt stor vekt på digitalisering og bruk av teknologi. For å utvikle bedre velferdstjenester i framtiden, er det viktig å øke bruken av teknologi som kan hjelpe folk å mestre og føle seg trygge. Drammen kommune har inngått en avtale om å kjøpe mestrings- og trygghetsskapende teknologi som en tjeneste. Avtalen varer i fire år, med mulighet for forlengelse. Avtalen gjelder også for teknologi som skal installeres ved nye bygg eller når gamle bygg skal renoveres eller utvides. Kommunen har også en avtale med et eksternt responssenter for å gi løpende tjenester.

For å oppnå målene med økt bruk av teknologi har kommunen valgt noen strategiske tiltak. I arbeidet med bolig- og omsorgsbygg, er det viktig at innbyggerne opplever en trygg og sømløs tjeneste, og at de kan bruke den samme teknologien uansett hvor de bor. Mestrings- og trygghetsskapende teknologi må være en integrert del av tjenesten, og leverandørene må tilpasse løsningene til den enkelte institusjon eller bolig. Sammenhengende løsninger på tvers av tjenestene vil bidra til bedre kvalitet, spare tid og kostnader.

I dag er det en utfordring at manglende infrastruktur og økonomisk handlingsrom forsinker implementeringen av teknologien. Kartleggingen av behovene i hjemmetjenestene og institusjonstjenestene viser at det er behov for å tydeliggjøre kravene til moderne omsorgsbygg og ansvaret mellom aktørene. En robust infrastruktur er avgjørende for å utnytte mulighetene teknologien gir, unngå kostnader, spare tid og øke kvaliteten på tjenestene. Dette er viktig for å møte det økte behovet som vil oppstå når enkeltarbeidsprosesser endres og nye tjenester utvikles.