Boliger med base til personer med rus- og psykiske helseutfordringer

Eksisterende tilbud

Programområdet psykisk helse og rus benytter i dag en rekke boliger til bolig med base. Dette er boliger der det kan tilrettelegges for heldøgns omsorg. Det er flere bygg med mange leiligheter som kan være uheldig for blant annet bomiljøet for beboere i bygget og for naboer i tilknytning til bygget. Det er en opphopning av boliger Mjøndalen og Åssiden.

Kommunen har god oversikt over bolig med base som er tilrettelagt for heldøgnsomsorg i Programområdet Rus og psykisk helse. Totalt er det 163 boliger som er fordelt i 16 forskjellige adresser. De aller fleste av disse boligene er per i dag bemannet.

Behov

I Drammen kommune har cirka 10.000 innbyggere i alderen 20 – 64 år problemer relatert til psykisk helse- og/eller rusutfordringer. I samme målgruppe har ca. 3000 innbyggere tjenestebehov og har mottatt behandling innen psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kommunen har flere tjenestetilbud rettet mot brukergruppen som for eksempel lavterskeltilbud, rask psykisk helsehjelp, råd og veiledning til bolig og økonomi og dagtilbud og aktivitetssenter.

Bolig med base er botilbud for innbyggere med store og sammensatte omsorgsbehov som følge av rus og/eller psykiske helseutfordringer.

Kommunen må betale helseforetaket dersom pasienter meldes klare for utskriving, men hvor kommunen ikke har egnet boligkonsept til å kunne ta imot pasienten. Ofte handler dette om pasienter som har behov for heldøgns omsorg. I 2022 betalte Drammen kommune i snitt for 3,7 slike overliggerdøgn per måned. Antallet personer dette gjelder, og hvor mange døgn den enkelte har blitt igjen på sykehuset kan variere. Det er etablert godt samarbeid med helseforetaket og det er nylig opprettet bolig med base i eksisterende boligmasse.

Forskning har vist at mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse lever mange tiår kortere enn normalbefolkningen. Brukergruppen rusavhengige og/eller alvorlig psykisk syke kan ofte ha somatiske utfordringer i lavere alder enn andre. Denne gruppen vil kunne ha behov for institusjonsplass ut fra en helhetlig vurdering.

Det er behov for mellom 10 og 20 boliger som er tilrettelagt med en base i perioden 2023 til 2032.

Programområdet psykisk helse og rus ser det som hensiktsmessig med en mer differensiert boligsammensetning som ligger mer spredt i kommunen. En slik differensiering er mindre boenheter som har beliggenhet i gode bomiljøer.

Strategiske grep

Innbyggere med psykisk helse og/eller rusutfordringer har behov for differensierte botilbud. En helhetlig boligpolitikk er derfor viktig for at innbyggere med ulike boligbehov skal kunne bo trygt og godt. For innbyggere som er i behov av bolig tildelt av kommunen er det viktig å få tildelt egnet bolig. Det er potensiale i bruk av boligene eid av kommunen. Under følger forklaringer til ulike boligkonsepter kommunen har for innbyggere med psykisk helse og/eller rusutfordringer.

Kommunal utleiebolig

Dette er boliger som kommunen eier, eller fremleier, og boliger som er fremskaffet med tilvisningsavtale/tildelingsavtale hvor det ikke er knyttet base til boligene. Leietakere i kommunal utleiebolig kan ha vedtak på ambulante tjenester.

Avklaringsbolig

Dette er boliger som kommunen eier, som er plassert i boliger med base. Her gis innbygger mulighet til å prøve ut boligtilbudet der kommunen er usikker på hva som er egnet bolig og det er behov for å avklare tjenestebehovet.

Spesielt tilrettelagte boliger

Dette er boliger som går inn under tilrettelagte boliger og kan være med og uten bemanning. Dette er boliger som er spesielt utformet med bruk av materialer i boligen som er robuste og installasjoner som ikke blir forsøkt ødelagt. Videre er boligen ofte ikke så stor og det er viktig at den er oversiktlig. Dette både for leietaker og med tanke på voldsrisiko for tjenesteutøver. Det er som regel få boliger plassert på samme sted, noen helst for seg selv. Boligene er ofte frittstående og har ikke inngang ved siden av hverandre, eller mot hverandre.

Bolig med base

Dette er boliger som kommunen eier, eller fremleier, og boliger som er fremskaffet med tilvisningsavtale/tildelingsavtale hvor det kan være base tilknyttet boligene. Basen kan være driftet 24/7 til lavere tjenestenivå med ambulante tjenester. Leietakere i bolig med bemanning har vedtak på slik bolig. I søknader til Husbanken om investeringstilskudd og mva-kompensasjon, kan flere av boligene fylle vilkår for omsorgsbolig.

Rehabiliteringstilbud med bolig

Dette er boliger som følger med rehabiliteringstilbud i kommunen. Tiltaket er et arbeidsrettet, rus- og medikamentfritt rehabiliteringstiltak for rusavhengige. Med støtte fra personer med egenerfaring fra rus vil beboere i felleskap arbeide og bygge kompetanse. Man får den tiden som trenges, og målet er at alle som fullfører rehabilitering skal ha arbeid og egen bolig. Gjennomsnittlig forventet botid er 3 år. Per nå er det 5 boliger knyttet til dette tiltaket.

Boligreise

Kartlegging utført i psykisk helse og rus viser at det er flere leietakere i boliger med bemanning som vil kunne nyttiggjøre seg annen boligtype der det ikke er base etablert i boligen. Det kan være leie av kommunal utleiebolig, leie privat bolig eller eie egen bolig. Innbygger vil fortsatt kunne motta tjenester fra kommunen i annen type bolig.

Planlagt kapasitetsøkning

Det planlegges å øke kapasitet på bemannede boliger gjennom å tilrettelegge for baselokaler i eksisterende boligkonsepter for å kunne tilby mer fleksible tjenester til innbyggere som er i behov for det. Det planlegges også etablering av særlig tilpassede boliger boligkonsepter som kommunen i dag har i liten grad.

Boliger med heldøgns omsorg Beskrivelse Antall plasser/ boenheter Anslått ferdigstillelse (år)
Baselokaler i eksisterende bygg Tilrettelegge eksisterende bygg for heldøgns omsorg   Innen 2026
Spesielt tilrettelagte boliger med få boenheter Behov for differensiert boligmasse for å unngå kjøp av utenbys plasser   Innen 2028
Sum   10-20  

Enkeltprosjekter for ombygging og utbygging for målgruppen vil blir konkretisert i løpet av perioden. Derfor er det kun oppgitt et behov i antall boenheter mellom 10 og 20 uten at dette er brutt ned på enkeltprosjekter.