Sykehjem og boliger med heldøgns omsorg til personer med demens og somatiske helseutfordringer

Eksisterende tilbud

Sykehjem og boliger med heldøgns omsorg Beskrivelse Antall boliger/ sykehjemsplasser per 1.1.2023
Sykehjem langtid Inkluderer langtidsplasser for somatikk, demens og spesialiserte langtidsplasser 454
Boliger med heldøgns bemanning Inkluderer alle boliger som er særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg og som har bemanning per i dag 129
Sum   583

I tillegg har kommunen 148 korttids institusjonsplasser

Behov

Samlet behov for utbygging av bolig og institusjonsplasser for perioden 2023 til 2032, er 250-260 boenheter for hjemmetjenester og institusjon.

Ca. 454 innbyggere med behov for heldøgnsomsorg bor i dag i sykehjem. 129 personer bor i bolig med heldøgns omsorg, fordelt på fire boligkomplekser. Disse boligkompleksene skal være et tilbud om bolig og tjenester som er sammenlignbart med langtidsplass i sykehjem.

Innbyggere som har behov for heldøgns tjenestetilbud kan motta dette både i eget hjem, i en bolig som er tilrettelagt for heldøgns omsorg eller i sykehjem. Innbyggere har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette, etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering, er det eneste tilbudet som kan sikre innbyggeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester*.

Behovet for boliger og sykehjemsplasser for målgruppen er beregnet gjennom en kombinasjon av å se på alderssammensetningen i kommunens framover. Fremskrivingen av behov er gjort med utgangspunkt i utviklingen i antall innbyggere i kommunen som er over 80 år. Selv om det også er mange innbyggere under 80 år som få tjenester fra hjemmetjenester og institusjon, så er det gruppen over 80 år som utgjør det meste av behovet for økt kapasitet på heldøgns omsorg.

I beregningene er det lagt til grunn at innbyggerne skal kunne bo trygt og godt i eget hjem, og at en økt andel som har behov for tjenester skal kunne få tjenestene sine fra hjemmetjenesten framfor å måte flytte på institusjon. KS sitt verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser er benyttet for å beregne hvordan dette slår ut på boligbehovet.

*Forskrift om rett til langtids botilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Drammen kommune, Viken - Lovdata.

Strategiske grep

Det planlegges og foreslås flere strategiske grep for å dekke behovet for tjenester til målgruppen i perioden. Kommunen er i gang med å gjøre om to eksisterende sykehjem, Fredholt og Gulskogen til boliger for å få opp andelen boliger med heldøgns omsorg.

Det planlegges å ta i bruk området mellom Åskollen bo- og servicesenter og Kvarter Helleristningen til utbygging av nye boliger med heldøgns omsorg. Dette er et område som ligger til rette for boliger med heldøgns omsorg og der det tidligere har vært planlagt å bygge ut ulike funksjoner i tilknytning til Åskollen bo- og servicesenter.

På Konnerud er det boliger i et borettslag som ligger i direkte tilknytning til Konnerud bo- og servicesenter, samt en liten, nå nedlagt sykehjemsavdeling. Gjennom mindre bygningsmessige endringer er det mulig å skape et samlet bo- og tjenestetilbud med sykehjem, boliger med heldøgns omsorg, «vanlige boliger» og dagaktivitetstilbud.

Det foreslås videre å endre rekkefølgen på utbygging fra å bygge sykehjem først og boliger etterpå til å bygge boliger først og sykehjem etterpå. Dette foreslås dels som en konsekvens av forslag om utsatt bygging av Krokstad, dels som en ønsket dreining i retning av større andel boliger med heldøgns omsorg. Tjenestene vil fortsette det pågående arbeidet med å utvikle og tilpasse boligkonseptene til fremtidens behov, blant annet gjennom å utvikle en helhetlig innsatstrapp for alle kommunens tjenester.

Planlagt kapasitetsøkning

Sykehjem og boliger med heldøgns omsorg Beskrivelse Antall sykehjemsplasser Antall boenheter Anslått ferdigstillelse (år)
Fredholt Renovering av rom, endring av fellesarealer og etablering av flere sosiale møteplasser i bygget. Endret driftskonsept fra sykehjemsdrift til boligkonsept med heldøgns omsorg   28 2023
Gulskogen Renovering av rom, endring av fellesarealer og etablering av flere sosiale møteplasser i bygget. Endret driftskonsept fra sykehjemsdrift til boligkonsept med heldøgns omsorg   24 2024
Konnerud Slå sammen bruk av tidligere sykehjemsavdeling og 12 boliger til et boligkonsept med 18 boliger med heldøgns omsorg   18 2024
Åskollen  Nybygg med 30 leiligheter   30 2026
Nytt sykehjem* Sykehjem i Krokstadelva med 120 plasser 120   2027
Boliger med heldøgns omsorg Boligkonsept med heldøgns omsorg som planlegges i slutten av perioden   30-40 Innen 2032
Sum   120 130-140  

*For nytt sykehjem er det tatt utgangspunkt i rådmannens forslag om å gå videre med nytt konsept for sykehjem i Krokstadelva med 120 plasser. Opprinnelig forslag hadde 128 plasser.

Det gjenstår planlegging av 30-40 boliger for å få tilstrekkelig kapasitet sett opp mot behovet på total økning på 250-260 plasser og boliger med heldøgns omsorg fram mot 2032.

I tillegg kommer nødvendig rehabilitering av Solberglia sykehjem som er nødvendig for å opprettholde driften ved sykehjemmet som tidligere har vært forutsatt nedlagt når Krokstad sykehjem er bygget.