Strategier

Strategiene følger opp utvalgte delmål i kommuneplanens samfunnsdel, og er valgt med utgangspunkt i:

 • to kunnskapsgrunnlag som er lagt frem til politisk behandling i mai 2020 og i juni 2021.
 • vedtak som er fattet i del 1 av arbeidet «Strategi for heldøgnsomsorg for innbyggere som er 80 år og eldre»
 • kunnskap som er opparbeidet gjennom flere, spesifikke utredinger:
  1. Boligtilbud for mennesker med demens
  2. Omsorgsboliger, eierformer, dagens forbedringspotensial og forbedringspotensial
  3. Kriterier for tildeling av sykehjem og omsorgsboliger
  4. Kunnskapsgrunnlag om frivillighet i helse, sosial og omsorgstjenesten