Bolig og omsorgsbygg - En helhetlig strategi for å møte fremtidens behov for bygg med helse- og omsorgsformål 2023 - 2032

Det vil bli flere eldre i Drammen fram mot 2040, og det forventes om lag en dobling av personer over 80 år. Den store økningen kommer av at dagens befolkning i disse aldersgruppene er fra de små mellomkrigskullene, mens det etter hvert er de store etterkrigskullene som blir gamle. Det store fødselskullet fra 1946 fyller 80 år i 2026. I tillegg forventes det at gjennomsnittlig levealder vil fortsette å øke.

Figur som viser befolkningens alderssammensetning i  Drammen i 2022 og 2040. Figuren viser en økning i antall  eldre i Drammen i 2040.
Befolkningens alderssammensetning i Drammen i 2022 og 2040.

Det er forventet at befolkningsveksten vil medføre økt etterspørsel av kommunale helse- og omsorgstjenester for alle aldersgrupper, og at dette derfor vil utfordre det samlede tjenestetilbudet.

Strategiene som foreslås har fokus på hvordan kommunen kan møte behovet for heldøgns omsorg i form av sykehjemsplasser og ulike boligkonsepter med bemanning. Strategien har fokus på bygg.

Andre sektorer enn pleie og omsorg er viktige for å forebygge dårlig helse og for å skape gode liv. Gjennom samarbeid og mobilisering av lokalsamfunn og frivillighet, og styrking av lavterskeltilbud, kan behov for omfattende bolig- og helsetjenester reduseres, og utsettes. Eldre er generelt friskere enn tidligere og de aller fleste bor hjemme hele livet. Tjenestebehovet må i stor grad løses som hjemmetjenester.

Sosiale møteplasser og aktivitet har stor betydning for forebygging av ensomhet.

Å planlegge for fremtiden innebærer derfor i større grad styrking av hjemmetjeneste og tilrettelegging for sosiale aktiviteter, enn bygging av nye institusjonsplasser. Økt bruk av mestrings- og trygghetsskapende teknologi vil også kunne redusere behov for tjenester, og gjøre at flere kan bo lenger hjemme.

Denne strategien skal primært ha fokus på bygg og ikke tjenester. Strategien skal belyse kapasitet og potensiale i eksisterende bygg, og investeringsbehov for bygg til helse- og omsorgsformål.

Evnen til omstilling, endring og fornyelse er avgjørende for at Drammen kommune skal kunne løse morgendagens utfordringer og opprettholde et forsvarlig og bærekraftig tjenestetilbud.

Strategien har som utgangspunkt at innbyggerne skal kunne mestre eget liv mest mulig selvstendig, i større grad ta ansvar for å tilpasse egen bolig og at fremtidens omsorgsbehov bør løses uten at antall institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning økes i vesentlig grad.

Temaplan for helse, sosial og omsorg, ble vedtatt våren 2022. Temaplan for helse, sosial og omsorg, temaplan for boligutvikling og denne strategien viser til sammen en tydelig retning for bo- og tjenestetilbudet til innbyggerne i Drammen kommune i den neste ti- års perioden.