Utsiktsbilde fra Spiralen. Mot Strømsø. Elva, blokker og ås med boliger.

Forord/ innledning

Boliger påvirker innbyggernes hverdagsliv, selvfølelse og mestring, og mulighet for deltakelse, velferd og helse. En god bolig er grunnleggende for å kunne leve et godt liv. Fordi boliger griper direkte inn i folks liv og i samfunnsprosesser, er det også et samfunnsansvar å påvirke boligutbyggingen og sikre at de boligene som bygges bidrar til å utvikle samfunn og kultur i en ønsket retning. Kommunen ønsker å ta en aktiv rolle i å påvirke boligproduksjonen.

Målet for denne temaplanen er å bidra til at innbyggerne i Drammen skal ha gode steder å bo, også i framtiden. Temaplanen gir retning for kommunens boligpolitikk frem til 2033, og synliggjør hvordan kommunen kan ta en aktiv rolle i boligutviklingen i samarbeid med innbyggere og utbyggere.

Kommuneplanens samfunnsdel har som visjon at Drammen skal være et godt sted å leve; «Visjonen omfatter alle livets faser, sett fra innbyggernes ståsted. Et godt sted å leve er et sted hvor innbyggerne er inkludert og finner sin plass i storsamfunnet og har boliger tilpasset livets ulike faser.»

Temaplanen legger disse føringene til grunn for de satsinger og tiltak som foreslås.

Temaplanen omhandler den generelle boligutviklingen, den foreslår strategier som skal gi flere mulighet til å eie sin egen bolig, og den sier noe om hvordan kommunen kan hjelpe de som trenger bistand til å bo trygt og godt.

Et velfungerende boligmarked har stor betydning for alle. Bolig er den enkelte innbygger sitt ansvar, men kommunen kan påvirke rammeforholdene, slik at flest mulig kan skaffe bolig på egenhånd og mestre egen bo-situasjon. Tilgangen på nye boliger og boligpriser er avhengig av markedet, men kommunen kan påvirke sammensetning av nye boliger og hvordan disse blir fordelt i kommunen. Kommunen kan også stille krav til uteområder og etablering av møteplasser. Kommunen kan også gi råd og bistand til innbyggere for at de skal finne en egnet bolig som er tilpasset deres behov, og bistå i å fremskaffe boliger til vanskeligstilte grupper. Sammen kan disse grepene bidra til at flest mulig kan ivareta eget boligbehov og har et godt sted å bo.

I de neste årene vil presset på de kommunale tjenestene øke. Det er derfor viktig at boligen er utformet slik at den enkelte i størst mulig grad ivaretar og mestrer egen bosituasjon. Undersøkelser viser også at evne til egenmestring er viktig for vår psykiske helse. En god boligutvikling dreier seg derfor både om bærekraftig kommuneøkonomi, og om at alle innbyggere kan leve gode liv i Drammen i framtiden.