Satsing 1: Variert boligsammensetning

Drammen skal være et godt sted å leve. Et godt sted å leve er et sted der man opplever å være inkludert i samfunnet, alle har like muligheter og hvor det finnes boliger som er tilpasset livets ulike faser.

Gode nabolag bidrar til opplevd tilhørighet med mulighet for deltakelse og fellesskap. Tilrettelegging for gode nabolag handler blant annet om å kombinere boliger for ulike målgrupper i samme bomiljø, legge til rette for møteplasser og muligheter for aktivitet, samt å gjøre boliger og områder tilgjengelig for alle. Boligområder skal være attraktive for mange målgrupper, som alle vil ha fordeler med områdets fellesarealer og kvaliteter. For å være attraktivt for mange målgrupper må det legges til rette for en kombinasjon av ulike boligtyper, og både nye og brukte boliger. Dette kan for eksempel være: ordinære boliger for salg i ordinært marked, omsorgsboliger/livsløpsboliger, boliger for førstegangsetablerere, rimelige familieboliger og sentrumsnære familieboliger, boliger for startlånmottakere og leieboliger. I det gode nabolaget skal alle ha lik mulighet til å finne et sted å bo.

Med variert boligsammensetning legges også grunnlaget for et variert boligmiljø som:

  • har mangfold i boligpriser og boligstørrelser i alle kommunedeler
  • skaper et fellesskap mellom mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå
  • tilrettelegging av et bomiljø som gir mulighet til å skape sosiale bånd og å «være aktive sammen»
  • etablerer et inkluderende nabolag som bidrar til økt botilfredshet og egenmestring for mennesker med utviklingshemming
  • legger til rette for gode familieboliger, og oppvekstmiljø for barn og sosialt fellesskap for alle
  • har felles uterom som er gode møtesteder og stimulerer til sosial samhandling
  • kan bidra til aktivitet, interaksjon og motvirker ensomhet

Dette gjør vi 

Under vises de fire tiltakene som er knyttet til satsingen, og det gis en nærmere beskrivelse av disse. Det er også henvisning til hvordan tiltaket er forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

Beskrivelse:

Nye boligområder skal utvikles med et godt og variert tilbud av boligtyper. Gjennom å stille krav til lokal variasjon i boligsammensetning, bygningstyper, boligstørrelser og tilrettelegging for ulike målgrupper i kommuneplanens arealdel sikres det at disse forhodene følges opp i nye reguleringsplaner og byggesaker.  

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.4 Strategi C1: Legger til rette for et mangfold av boligtyper i alle kommunedelene.

Overordnede arealpolitiske strategier og prinsipper:

  • Sikre lokal variert boligsammensetning
  • Legge til rette for boligbygging som sikrer sosial bærekraft i boområder og nærmiljøer

Beskrivelse

I nye boligområder skal det etableres fellesarealer som legger til rette for sosial interaksjon og samvær blant beboere. Dette skal sikres i kommuneplanens arealdel for at det følges opp i regulerings- og byggesaker.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.1 Strategi A1: Systematisk forebygging av utenforskap og passivitet både blant unge og eldre.

4.4 Delmål C: Drammen skal ha gode og trygge bomiljøer.

Beskrivelse

En forutsetning for boligbygging er av kommunen har avsatt tilstrekkelig areal til boligformål i kommuneplanens arealdel på eiendommer som er attraktive å utvikle.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.4 Strategi C1: Legger til rette for et mangfold av boligtyper i alle kommunedelene.

Beskrivelse

Ved å yte god service i saksbehandlingen skal Drammen oppleves som en attraktiv kommune å utvikle boliger i.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.3 Strategi B3: Møter næringslivet med velvilje, serviceinnstilling og effektiv saksbehandling.

4.4 Delmål A: Drammen skal være næringslivets førstevalg.

Beskrivelse

Kommunen inviterer eiendomsutviklere, tiltakshavere, konsulenter og arkitekter til 3-4 ganger i året til et administrativt planforum. Målet er å skape en god møteplass for utveksling av informasjon og dialog om viktige planer som legger rammene for utviklingen av de ulike delene av Drammen kommune. Arenaen kan brukes for å på økt kunnskap om hvordan kommunen kan jobbe for å bli mer attraktiv for boligutvikling.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

4.3 Delmål B: Drammen spiller aktivt på lag med andre og blir opplevd som en «ja-kommune».

4.3 Strategi B2: Arbeider for god samhandling mellom næringsliv, politikk og administrasjon.

4.4 Delmål A: Drammen skal være næringslivets førstevalg.