Bakgrunn og føringer for planen

2.1 Nasjonale og regionale føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023:

 • Kommunens boligpolitikk og boligplanlegging er en integrert del av kommunenes strategi for samfunns- og arealutvikling.
 • Kommunene legger til rette for en variert befolkningsstruktur gjennom god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging.
 • Tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok boligtomter.
 • Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelagte boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til utjevning av sosiale forskjeller.
 • Kommunene legger universell utforming til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse og ivaretar folkehelsehensyn i planleggingen.

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken – «Alle trenger et trygt hjem» med 4 hovedmål:

 • Mål 1: Flere skal kunne eie egen bolig
 • Mål 2: Leie skal være et trygt alternativ
 • Mål 3: Sosial bærekraft i boligpolitikken
 • Mål 4: Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse

Statsforvalteren i Oslo og Vikens forventningsbrev til kommunene 2022 og forventninger til kommunal arealplanleggingen:

 • Sosial boligpolitikk – viktig del av sosial bærekraft: Statsforvalteren  ønsker at kommunene tar i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å få sosial bærekraft inn i kommunal planlegging.
 • By- og tettstedsutviklingen må skje med kvalitet. Kommunene må jobbe kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig med folkehelsearbeidet, og ivareta boligsosiale hensyn.
 • Utfordringer knyttet til fortetting kan løses gjennom helsefremmende tiltak der det legges vekt på trygghet, sosiale møteplasser og tilgang til grønne områder for fysisk aktivitet, lek og rekreasjon.
 • Langsiktig areal- og boligplanlegging er vesentlig for å møte framtidige demografiutfordringer og ta boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen, gjennom krav til boligstørrelse og nærområde og planlegge for et tilbud for tilrettelagte boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne
 • Statsforvalteren legger vekt på at kommunene gjennom tilrettelegging for tilstrekkelig og variert boligbygging også bidrar til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte grupper.

2.2 Kommunale føringer

Kommuneplan for Drammen kommune, føringer i samfunnsdelen:

 • Sikre lokal variert boligsammensetning.
 • Legge til rette for boligbygging som sikrer sosial bærekraft i boområder og nærmiljøer.
 • Drammen har godt tilrettelagte og trygge bomiljøer.
 • Legger til rette for et mangfold av boligtyper i alle kommunedelene.

Kommunens planstrategi ble vedtatt i juni 2020. I planstrategien ble det vedtatt å utarbeide en temaplan for boligutvikling.

Kommunestyret vedtok følgende verbalvedtak i forbindelse med behandling av økonomiplan 2020 – 2023:

Tredje boligsektor. «Rådmannen bes fremme en egen boligpolitisk plan som sikrer et mangfold av boliger og etablering av en tredje boligsektor"

Temaplanens mandat

 1. Temaplanen skal ta utgangspunkt i føringer i kommunens samfunnsdel.
 2. Temaplanen skal beskrive kommunens virkemidler for tilrettelegging av et mangfoldig boligtilbud for alle innbyggere, og kommunens virkemidler for tilrettelegging for boligvekst og boligutvikling.
 3. Temaplanen skal se boligtilbud i sammenheng med inkludering og integrering, slik at et mangfoldig tilbud også omfatter geografiske forhold og befolkningssammensetning, med mål om å unngå segregering.
 4. Mulighetene og behovet for etablering av en tredje boligsektor skal utredes og vurderes.
 5. Temaplanen skal foreslå overordnede strategier for boligsosialt arbeid, herunder tilrettelegging av boformer tilpasset ulike sykdomsbehov.
 6. Temaplanen kan inneholde konkrete tiltak.