Utsiktsbilde fra Spiralen. Mot Strømsø. Elva, blokker og ås med boliger.

Prinsipper som gir føringer for boligutvikling i Drammen

Forebygging og universelle tiltak

For at kommunen skal lykkes med en helhetlig boligutvikling vil kommunen legge forebyggingsperspektivet inn i alle tiltak og tjenester. Innenfor boligfeltet handler forebygging om at flest mulig skal kunne etablere seg i ordinært boligmarked uten bistand fra kommunen. Dette forutsetter at det er nok boliger, overkommelige priser og et boligmangfold som er tilpasset ulike behov og livssituasjoner. Dette gjelder både for leiemarked eller om man skal eie bolig.

Den ordinære boligpolitikken angår hele befolkningen og gode strategiske valg vil påvirke muligheter og barrierer for gjennomsnittlige innbyggerne i kommunen. Det vil også påvirke hvor gjennomsnittet ligger og hvor terskelen for behovet for sosial boligbistand ligger.

Flest mulig skal gis mulighet til å eie egen bolig

Den norske boligpolitikken har en etablert målsetting om at flest mulig skal eie egen bolig. Sammenlignet med andre land er det en stor andel av innbyggerne i Norge som eier sin egen bolig. I dag er det å eie egen bolig viktig for å bygge opp kapital. Forskning viser at områder med mange utleieboliger er preget av høy utskiftning og mindre stabile bomiljø.

Hver fjerde drammenser leier bolig, og andelen som leier har økt de siste årene. Det er økende forskjeller mellom boligeiere, og de som står utenfor et stigende boligmarked. Skattereglene favoriserer det å eie fremfor å leie, og ved å leie får man heller ikke eventuelle fordeler ved verdistigning på boligen.

Å jobbe for at flest mulig kan eie egen bolig kan derfor bidra til å utjevne sosiale forskjeller og sikre at innbyggere blir boende i nabolaget over lengre perioder, noe som er positivt for å oppnå et sosialt bærekraftig bomiljø.

Noen vil være avhengig av å leie bolig, midlertidig eller hele livet. Dette på grunn av økonomi, midlertidig opphold på grunn av for eksempel arbeid eller studier eller av helsemessige årsaker. Det må derfor også legges til rette for et velfungerende leiemarked.

Målrettet hjelp til innbyggere som er vanskeligstilt på boligmarkedet

Å skaffe seg en bolig er den enkelte innbyggers eget ansvar. Innbyggere kan av ulike grunner være vanskeligstilt på boligmarkedet, og kommunen har et ansvar for å bidra til at også disse har mulighet til trygg og god bolig.

Disse tre prinsippene er grunnlaget temaplanenes tre satsingene med tilhørende tiltak.

Her presenteres sentrale satsingsområder og tiltak som skal legges til grunn og være retningsgivende for den kommunale planleggingen og utviklingen av kommunale tjenester i dialog og samhandling med ulike aktører i boligmarkedet for å løse hovedutfordringene.