Utsiktsbilde fra Spiralen. Mot Strømsø. Elva, blokker og ås med boliger.

Sammendrag

Denne temaplanen inngår i kommunenes planstrategi, vedtatt av kommunestyret i juni 2020.

Temaplanen prioriterer tre satsinger, med tilhørende tiltak:

1. Variert boligsammensetning som har som formål å legge til rette for variert og mangfoldig bomiljø

2. Flere boligeiere. Satsingen retter seg mot innbyggere i mellomgruppen. Det vil si de som kan betjene sine bo og levekostnader, men som ikke har god  nok inntekt til å opparbeide seg egenkapital, har for lav inntekt til å betjene et lån som er stort nok til å kjøpe egnet bolig i dagens marked og førstegangsetablerere som ikke har foreldre eller andre som kan kausjonere.

3. Alle skal bo trygt og godt. Satsingen retter seg mot de som er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er gjerne personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd.

Tiltakene skal gjennomføres eller startes opp i løpet av perioden 2023 – 2033.

Økonomiske prioriteringer vurderes i de årlige handlings- og økonomiplaner og tertialrapporter i planperioden.

Oppsettet under viser tiltakene som er knyttet til de tre satsingene:

Satsing 1 - Variert boligsammensetning

Tiltak:

1.1

Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal stille krav om tilrettelegging for ulike målgrupper med hensyn til lokal variasjon i boligsammensetning, boligstørrelser og/eller bygningstyper.

1.2

Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal stille krav eller gi retningslinjer om at nye boligområder bør tilrettelegges med lett tilgjengelige fellesarealer med ulike funksjoner og som er utformet for ulike målgrupper både innvendig og utvendig.

1.3

Kommunen skal legge til rette for en attraktiv og stor nok boligarealreserve samt jobbe for å ha tilstrekkelig ferdigregulerte, byggeklare tomter

1.4

Boligutviklere skal oppleve Drammen som en servicevennlig kommune

1.5

Kommunen skal videreutvikle den etablerte arenaen (Planforum) for dialog med næringslivet/private boligutviklere

Satsing 2 - Flere boligeiere

Tiltak:

2.1

Rådmannen igangsetter et arbeid med å utrede en boligselskapsmodell hvor kommunen kjøper boliger og selger disse videre til en nærmere definert målgruppe innbyggere som kan betjene månedlige leve- og boutgifter, men som ikke har anledning til ordinært boligkjøp

2.2

Kommunen skal ta initiativ til samarbeid med Husbanken og privatbanker med mål om at startlån kan nå en bredere målgruppe enn i dag

2.3

I nye boligprosjekter skal kommunen vurdere å benytte seg av forkjøpsrett i utbyggingsavtaler, og realisere forkjøpsretten, der det er hensiktsmessig.

Satsing 3 - Alle skal bo trygt og godt

Tiltak:

3.1

Kommunen skal til enhver tid ha god kunnskap om det langsiktige boligbehovet for tjenestemottakere med boligbehov for å kunne planlegge for fremtiden

3.2

Behov for å styrke boligtilbudet til vanskeligstilte skal vurderes i årlige handlings- og økonomiplaner

3.3

Drammen kommune skal ha en nullvisjon for bostedsløshet og skal nå denne visjonen ved godt tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats og rett virkemiddelbruk

3.4

Innbyggere og samarbeidspartnere (som for eksempel pårørende, ideelle organisasjoner eller private boligutviklere) skal oppleve det boligsosiale arbeidet i kommunen som helhetlig og koordinert

3.5

Ved kjøp og salg av kommunale utleieboliger skal det sikres at boligene ligger spredt i alle kommunedeler

3.6

Startlån skal være et prioritert virkemiddel for å hjelpe vanskeligstilte til å eie egen bolig

3.7

Kommunen skal tilrettelegge for samarbeid med innbyggere som ønsker å eie egen bolig, og hvor det er behov for et koordinert bo- og tjenestetilbud

3.8

Barnefamilier i kommunale utleieboliger skal få tilbud om råd og veiledning for å kunne kjøpe den kommunale boligen de leier, eller bolig på det private markedet

3.9

Drammen kommune skal bidra til et velfungerende leiemarked ved:

  • at utleieboliger, som fremleies av kommunen, skal være godkjent som egen boenhet og ligge spredt i kommunen
  • å øke bruk av tilvisningsavtaler og tildelingsavtaler
  • å gi råd og veiledning til leietakere som deres rettigheter og plikter