Begreper og definisjoner

For at flere eldre skal klare seg mest mulig selv og kunne motta tjenester i eget hjem må boligen være fysisk tilgjengelig. Det må også være lett å komme til og fra egen bolig og til andre viktige samfunnsfunksjoner som lokalbutikk, helsetjenester og kulturtilbud. Hvor boligen ligger har betydning for blant annet mulighetene for sosialt fellesskap, tilgang til naturopplevelser og til kollektivsystem.

Boligkjøpsmodeller defineres som boliger som blir solgt med lavere eierandel og kjøpesum eventuelt i kombinasjon med en prisregulering. Den andelen som ikke kjøpes ved overtakelse, kan kjøpes suksessivt over tid. 

Boligkjøpsmodeller kan også være andre modeller der kjøp og leie av bolig kombineres, slik at kjøp av bolig blir tilgjengelig for en bredere gruppe. Definisjonen tar utgangspunkt i de ulike alternative boligkjøpsmodeller som er lansert i det norske boligmarkedet i dag – modeller som deleie, bostart og leie til eie eller eiermodeller.

Innbyggere som er nye i boligmarkedet, og skal kjøpe sin første bolig. Dette er som regel unge personer, studenter eller andre som skal kjøpe sin første bolig. Boliglånsforskriftens krav om blant annet maksimal gjeldsgrad på 5 ganger brutto årsinntekt og egenkapitalkrav på 15 % kan være vanskelig å møte, spesielt for førstegangskjøpere uten mulighet til økonomisk hjelp/ lånegaranti fra for eksempel familie.

En familiebolig er en barnevennlig bolig. En familievennlig bolig har gjerne for eksempel flere soverom, plass til stellebord på badet, eget vaskerom eller 2 bad, enkel atkomst til uteareal og en trygg parkering av barnevogn ved inngangen. Det kan være både småhus og større leilighetskompleks.

Nabolaget er viktig for en familievennlig bolig. For familier er det blant annet viktig med nærhet til skole og barnehage, trygg skolevei og arealer som egner seg for lek og opphold til ulike årstider for alle aldersgrupper.

Innendørs fellesarealer er innendørs arealer flere boenheter deler. Fellesarealer kan for eksempel være rom for trapper og heiser, vaskerom, areal til parkering av barnevogn, gjesterom, lekerom for barn og et større felles oppholdsrom med kjøkkenfasiliteter. Innendørs fellesarealer bør være samlet, ligge på bakkeplan og ha direkte adkomst til felles uteoppholdsareal. Alle boenheter bør ha enkel tilgang til fellesarealene.

Husbanken definerer en livsløpsbolig som en bolig som er brukbar i alle faser i livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator. En livsløpsbolig har et sett av kvaliteter knyttet til planløsningen og utformingen som gjør den godt egnet for både ung og gammel. Livsløpsboligen kan være alt fra en enebolig til en blokkleilighet. En livsløpsbolig legger til rette for at beboerne skal kunne motta pleie- og omsorgstjenester på en god, verdig og effektiv måte, slik at bolig og tjenester utfyller hverandre.

Noen husholdninger har etableringsutfordringer uten at de er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet. Det kan være hensiktsmessig å benytte begrepet mellomgruppen om denne gruppen husholdninger. Gruppen har et inntektsnivå som gir dem begrenset mulighet til å kjøpe egnet bolig i kommunen, eller i den kommunedelen de har tilknytning til. Det er vanlig at husholdninger i mellomgruppen har et inntektsnivå som ikke gir mulighet til å spare opp nødvendig egenkapital. Førstegangsetablerere og personer med lav inntekt, men som kan betjene sine bo- og levekostnader, er typiske eksempler på husstander i målgruppen.

Nabolaget er nærmiljøet og nærområdet der man bor. I nabolaget har man som regel en stor grad av ansikt-til-ansikt-interaksjon med de andre beboerne. Det er en sammenheng mellom gode nabolag og god livskvalitet for menneskene som bor der. Gode nabolag har gjerne en følelse av fellesskap, tilknytning og sikkerhet. Dette bidrar til boligtilfredshet, samfunnsidentitet og –deltakelse.

Oslobolig ble opprettet etter vedtak i byrådet i Oslo i 2021. Oslobolig er et boligselskap som kommune har opprettet med tre andre boligutviklere: OBOS, NREP og Bane Nor Eiendom. Flere boligutviklere kan bli invitert med inn i selskapet.

Målgruppen er definert i to hovedgrupper:

  1. Førstegangskjøpere med en inntekt lavere brutto inntekt enn 600 000 kr
  2. Personer som ikke eier annen bolig med lavere brutto inntekt enn 750 000 kr

I saken står følgende: «Oslobolig skal være et alternativ til ordinært boligkjøp». Retningsgivende for målgruppen er en vurdering av hvem som i størst grad er representert på leiemarkedet i Oslo i dag. I Oslo er leie mest utbredt for unge, aleneboere og aleneforeldre med små barn.»

Med sosiale boformer menes boliger som har rom for en større grad av deling og nabofellesskap enn vanlige boliger. Sosiale boformer har typisk store fellesarealer, gode møteplasser og ulike praktiske funksjoner som verksted, treningsrom og felles kjøkken. Dette kan for eksempel være bofellesskap, kollektiv og serviceboliger. Et bofellesskap er flere selvstendige boliger med noen felles rom i nær tilknytning, et kollektiv er deling av hovedfunksjoner innenfor en boenhet, mens serviceboliger har mulighet for kjøp av tjeneste. Serviceboliger er fullverdige leiligheter, bemannet resepsjon i bygget og felles fasiliteter. Det er mulighet for kjøp av tjenester som rengjøring eller annen praktisk hjelp.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet, like muligheter og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. En sosialt bærekraftig boligplanlegging tilrettelegger blant annet for at alle, herunder eldre, unge i etableringsfasen og lavinntektsfamilier, skal ha mulighet til å skaffe seg en trygg og god bolig, selv i pressområder. I et slikt område skal innbyggere ha mulighet til å bli boende selv ved endret livssituasjon og alle skal ha like sjanser til et stabilt og helsefremmende liv. Sosial bærekraft skal være et premiss for boligbygging og områdeutvikling på lik linje med miljømessig og økonomisk bærekraft (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020).

Betegnelsen brukes om personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Årsakene er sammensatte; lav og/eller ustabil inntekt, høy gjeldsbelastning, helseutfordringer eller sosial adferd som gjør det vanskelig å komme inn på eie-markedet eller finne egnet leiebolig på egenhånd.