Helse, sosial og omsorg

Det vil bli flere eldre i Drammen fram mot 2040 og det forventes om lag en dobling av personer over 80 år. Den store økningen kommer av at dagens befolkning i disse aldersgruppene er fra de små mellomkrigskullene, mens det etter hvert er de store etterkrigskullene som blir gamle.

Det store fødselskullet fra 1946 fyller 80 år i 2026. I tillegg forventes det at gjennomsnittlig levealder vil fortsette å øke. I perioden fra 2020 til 2032 er det forventet en økning av antallet innbyggere som er 80 år og eldre på ca. 2 900, fra ca. 4 400 i 2020 til ca. 7 300 i 2032.

Det er forventet at en slik befolkningsvekst vil medføre økt etterspørsel av kommunale helse- og omsorgstjenester for alle aldersgrupper, og at dette derfor vil utfordre det samlede tjenestetilbudet.

Temaplan for helse- sosial- og omsorg er ment å være en overbyggende plan for utvalgsområdet, og planen synliggjør satsinger med utgangspunkt i strategier fra samfunnsdelen. Satsingene og tiltakene viser hvilke prioriteringer som skal være utgangspunkt for tjenesteutviklingen i de nærmeste ti-årene, hvor
de føringer i kommuneplanen, den demografiske utviklingen og kommunens økonomiske situasjon er hensyntatt.

Temaplanen er en del av kommunens planstrategi, som ble revidert og vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2022-2025, av kommunestyret den 13. desember 2021 (sak 177/21). I tillegg kan det, i ti-årsperioden være hensiktsmessig å utarbeide et fåtall andre temaplaner eller handlingsplaner, som ikke er nevnt i den reviderte oversikten.

Den reviderte planstrategien inneholder flere planer som har relevans for temaplan for helse, sosial og omsorg:

 • Helhetlig strategi for å møte fremtidens behov for bygg til helse, sosial og omsorgsformål (høringsutkast til behandling i april 2022)
 • Temaplan for boligutvikling (forventet sluttbehandling ved årsskiftet
  2022/ 2023)
 • Handlingsplan levekår og inkludering (avventer eventuell oppstart til etter at disse temaplanene er ferdigstilt)
  – Boligsosial handlingsplan (forventes ferdigstilt ved årsskiftet 2022 /2023)
  – Overordnet strategi om frivillighet
  – Handlingsplan for selvmordsforebygging
Helsearbeidere ved datamaskin
BILDE: Helse, sosial og omsorg.