Folkehelse og livsmestring

Satsingen folkehelse og livsmestring er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelse og livsmestring er viktig i arbeidet med god oppvekst og godt liv, attraktive byer og tettsteder, trygge og gode bomiljøer og tidlig innsats og forebygging.

Folkehelsen påvirkes av den enkeltes valg, livsstil og levevaner, men også av hvordan kultur, fysiske, sosiale og biologiske miljøforhold, utdanning og økonomiske forhold hemmer eller fremmer god helse.

Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller, i tråd med kommunens visjon om å skape et godt sted å leve. Kommunens folkehelsearbeid handler derfor også om å utjevne sosial ulikhet i helse. I tillegg til helsesektorens innsatser, ligger påvirkningsfaktorer for folkehelse i alle kommunens tjenesteområder. Utdanning, arbeid, bo- og nærmiljøer, ren luft, fravær av støy, gang- og sykkelveier, turstier og friluftsliv, fysisk aktivitet i skolen er blant faktorene som påvirker folkehelsen i Drammen.

Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

Drammen kommune må møte utfordringene med at det er færre av ungdommene som har tro på at de vil få et godt og lykkelig liv enn i resten av fylket og i landet, andelen ungdommer som deltar i organisert idrett eller foreningsliv er også lavere enn snittet. Det er også noen flere som opplever at nærområdet er utrygt. Blant voksne er det flere som oppsøker legen på grunn av utfordringer med den psykiske helsen.

Personer med lav inntekt bor ofte i områder med lavere boligpriser. I slike områder i bynære strøk er det ofte lavere bokvalitet, mer trafikk og mer luftforurensing. Slik er det også i Drammen.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Innebærer blant annet å etablere sikre skoleveier og universell utforming slik at flest mulig kan delta aktivt i samfunnet, og oppmuntre til økt fysisk aktivitet.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport og ikke økt privatbiltransport.

Tilbudene skal bidra til at færre får behov for hjelp senere i livet. Tilbudene skal være både på gruppe og individnivå.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Systematisk forebygging av utenforskap og passivitet både blant unge og eldre.

Drammen kommune er pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune, og vil på bakgrunn av dette utarbeide «Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Drammen kommune 2022».

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Reduserer støy-, vann- og luftforurensing.

For at vi, som drammensere, sammen skal ta bedre vare på vår egen helse og hverandre.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Drammen satser på tidlig innsats og forebygging som ivaretar innbyggerne.

For å ivareta menneskerettighetene bør kommunen jobbe helhetlig med tjenesteutvikling for å sikre grunnleggende rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse. Vi må øke kunnskap om FN konvensjonen om rettighetenetil mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Henvisning til kommuneplanens samfunndel

Jobber tverrfaglig med tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge som sikrer at barn og unge blir fulgt opp Sikre at alle med nedsatt funksjonsevne har et godt og variert aktivitetstilbud.

Det er behov for møteplasser og aktiviteter med tilpassede innhold, som ivaretar behov og ikke minst interesser til flere målgrupper. Målet er å motvirke passivitet og tilbaketrekning ved å danne grunnlag
for mestring og nettverksbygging i lokalmiljøene.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler gode og tilgjengelige lavterskeltilbud for alle.