Ren natur og godt vannmiljø

Satsingen «Ren natur og godt vannmiljø» er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Ren natur og godt vannmiljø er en forutsetning for å bli Norges grønneste kommune og sentralt for innbyggernes livskvalitet.

Vi er en del av naturen og er på toppen av næringskjeden. I et globalt og bærekraftig perspektiv må vi bli mer selvforsynt. Da må vi ta vare på det biologiske mangfoldet slik at den naturlige næringskjeden opprettholdes. Å bevare grønnstruktur er viktig på mange områder: det bedrer luftkvaliteten i byen, bidrar til god overvannshåndtering og kan redusere risikoen for skade. Grønnstruktur og vannelementer i nærmiljøet øker trivsel for mennesker og dyr og tar vare på biologisk mangfold.

Med et godt vannmiljø kan vi bade, fiske og drive rekreasjon i vassdrag og fjord. Drammenselva og Drammensfjorden ender Oslofjorden og er en av flere kilder til at Oslofjorden er i dårlig forfatning. Livet i fjorden tåler ikke utslippene våre. Vi må ta vår del av ansvaret for at elva og fjorden kan bli enda renere. Vannforskriften krever at vi skal oppnå god tilstand i alle vannforekomster. Helhetlig plan for Oslofjorden formidler en klar forventning fra departement og myndigheter om at kommunen reduserer utslippene. Det betyr at vannmiljøet i bekker og sidevassdrag også må bli bedre.

Bildet er sammensatt; vi renser avløpsvannet enda bedre og redusere de samlede utslippene og lekkasjene. I tillegg må vi redusere avrenning fra landbruk og fra tette flater, som trafikkerte veier slik at planter og dyr får bedre levekår. Vi må ha kunnskap om vannkvaliteten og tilstanden til vannlevende organismer og sedimenter slik at vi velger riktig tiltak på riktig sted. Vi må sikre sammenhengende grønnstrukturer, bevare de grønne lungene i bebyggelsen og kantvegetasjon langs vassdrag slik at vi gir gode vekstmiljøer for innsekter og dyr og hindrer erosjon. Åpne bekker gir livsnødvendig lys til vannlevende organismer og gjør det mulig for fisk å vandre.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

F.eks. ved å bygge nytt renseanlegg med tilhørende tilførselssystem, rehabilitere ledningsanlegg, stille strengere krav til det som slippes på ledningsnettet, følge opp avløpshåndteringen i spredt bebyggelse.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Reduserer støy-, vann- og luftforurensing. Sikre rent vann, nok vann og tilstrekkelig kapasitet til håndtering av overvann og rensing av avløpsvann.

Dette gjøres for å ha tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre riktige tiltak. Skjer i samarbeid med andre kommuner gjennom prosjektet «Ren Drammensfjord» og «Vannområde Drammenselva»

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Reduserer støy-, vann- og luftforurensing.

For eksempel tilrettelegge for pollinerende insekter, variert sammensetting av trær og annen grønnstruktur, gjenåpne bekker for å håndtere overvann.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Oppretter og videreutvikler grønne korridorer mellom elva og marka.

Gjelder f.eks. permanent snøopplag, avrenning, støy og støv.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Reduserer støy-, vann- og luftforurensing.