Gode overganger i livets faser

Satsingen «Gode overganger i livets faser» er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Satsingen skal bidra til at tjenestene skal samarbeide om overgangen fra hjem til barnehage, barnehage til skole og skolefritidsordning, og fra grunnskolen til videregående opplæring. Samarbeidet mellom tjenestene skal bidra til at barn og unge får trygge og gode overganger.

Overganger kan beskrives som en prosess av endringer, som barn, unge og familien erfarer når de beveger seg fra en setting til en annen. Disse overgangene fører til rolleendringer, som igjen innebærer endring i forventninger og krav til barnet. Overganger berører også miljøet rundt barnet, foreldre, familie og venner, og det er sårbare perioder der samarbeidet mellom partene som er involvert får ekstra stor betydning. Når tjenestene lykkes med å legge til rette for gode overganger, kan dette bidra til å støtte barns utvikling, selvfølelse og livskompetanse.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Nye programmer og innovative løsninger skal bidra til at innbyggernes tilbakemeldinger utvikler tjenesten.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Søker kunnskap og har en aktiv dialog med brukerne om deres behov.

Overgangsrutiner skal sikre sammenhengende og gode overganger, fra barnehagestart til videregående skole, inkluderer alle tjenester som er involvert i barn og unges liv. Gode overganger er en viktig faktor for fullføring av videregående opplæring.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for at alle får bidratt med sin kompetanse og evne.