Rett bruk av kompetanse

Satsingen skal bidra til best mulig kvalitet på tjenestene. Ansatte skal i størst mulig grad bruke sin faglige kompetanse slik at innbyggere til enhver tid får tjenester med høy faglig kvalitet.

Det er store utfordringer med å ha en bemanning, med rett kompetanse, både for å møte dagens og fremtidens behov. Det er i dag i særlig grad mangel på leger, vernepleiere og sykepleiere. En satsing som innebærer at vi både kan beholde og rekruttere medarbeidere og som bidrar til at vi i størst mulig grad sikrer at den enkelte får benyttet sin kompetanse på beste måte vil være viktig. Satsingen innebærer å utvikle og sikre kompetanse. Den innebærer også videreutvikling av en kultur for utvikling, endring og deling, som skaper arbeidsglede og stolthet.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Tilstrekkelig tilgang på fagkompetanse er en utfordring og vil være det i årene som kommer. Det er derfor nødvendig å sikre at kompetansen brukes på den mest hensiktsmessige måten. Dette medfører til dreining av ansvarsoppgaver, og at disse knyttes til stillinger.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene.

Samarbeid om å ivareta praksisstudenter, lærlinger og elever, samt utvikle/samarbeide om å ha treffsikre utdanninger som bidrar inn i forhold til helse, sosial og omsorgstjenestens fremtidige behov for kompetanse.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Bygger kultur for nytenkning, digitalisering og tilpasningsdyktighet.

Det er igangsatt forsøk med andre arbeidstidsordninger innen deler av hjemmetjenesten. Erfaringene viser at dette har ført til en høyere andel heltidsansatte. Det er derfor ønskelig å videreføre satsingen i flere deler av helse, sosial og omsorgstjenestene.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Sikrer kompetanse, kontinuitet og god framdrift.