Et effektivt og miljøvennlig transportsystem

Satsingen «Et effektivt og miljøvennlig transportsystem» er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel.

En tilgjengelig og effektiv infrastruktur er grunnleggende for at våre innbyggere skal kunne forflytte seg til jobb, skole og på fritiden. Infrastrukturen er en nødvendighet for et fungerende næringsliv. Denne infrastrukturen er plasskrevende å bygge og sårbar for vær og naturen, men viktig å prioritere for å ivareta transporttilbudet. Infrastrukturen må driftes med en tilfredsstillende kvalitet for at flest mulig skal bruke den. Vedlikehold og
reparasjoner er viktig for å få mest ut av våre investeringer.

Forurensing er en naturlig konsekvens av transportbehovet vårt, både direkte i form av aktiviteten som er nødvendig for å ivareta infrastrukturen, men også indirekte i form av bruken. Å tilrettelegge for de mest miljøvennlige alternativene vil redusere utslippene mens kapasiteten blir vedlikeholdt. Økt bruk av sykkel, gange og kollektiv er nødvendig for å møte det økte transportbehovet.

Transport er også forbundet med risiko. Trafikksikkerhetstiltak bøter på dette ved utformingen av veisystemet vårt og en drift som ivaretar kjøreforhold, sikt og belysning gjennom hele året og døgnet.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

For å ta opp det økte transportbehovet med miljøvennlige alternativ. Å utvide sykkelnettet og sikre at det er godt merket vil heve kvaliteten og dermed bruken.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport, og ikke økt privatbiltransport. Utvikler trygge skoleveier.

Videreutvikle et sikkert gatenett med spesiell vekt på gående og syklende.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler og legger til rette for gode og trygge samferdselsløsninger. Utvikler trygge skoleveier

Økt bruk av kollektiv er nødvendig for å ta opp forventet økt transportbehov. Infrastruktur for busser trenger mer plass, har større behov for salting og sliter betydelig mer på asfalt og veioppbyggingen.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport, og ikke økt privatbiltransport. Utvikler og legger til rette for gode og trygge samferdselsløsninger. Reduserer støy-, vann- og luftforurensing.

Handler om regelmessig drift som holder veiene åpne og trygge, som feiing, renhold, merking, kantklipping, lys og spesielt vintervedlikehold.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler trygge skoleveier. Reduserer støy-, vann- og luftforurensing. Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport, og ikke økt privatbiltransport.

Handler om reparasjon og reasfaltering. Målet er at det går lenger tid før man må bygge helt ny vei, som er økonomisk kostbart.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler og legger til rette for gode og trygge samferdselsløsninger.