Forebygging av flom, ras og skred

Satsingen «Forebygging av flom, ras og skred» er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Forebyggingen er viktig for å sikre innbyggerne våre og unngå skader i fremtiden. Så langt det er mulig, må vi tenke langsiktig. Klimaendringene gir allerede hevet vannstand, økt og mer konsentrert nedbør, og økt temperatur.

Tretrinnsstrategien for håndtering av overvann er sentral for forebygging av flom, ras og skred. Tretrinnsstrategien er å infiltrere når det regner lite, fordrøye ved mer nedbør og ha så trygge som mulige flomveier ved den meste ekstreme nedbøren. Dette krever en helhetlig planlegging og bygging og et vedlikehold som sikrer at førstetrinnet er så godt som mulig. Tiltak som sikrer liv og verdier er gjerne svært billige relativt til samfunnskostnadene ved ras, flom og skred.

Deler av Drammen er bygget på eller ved kvikkleire som grunnet de økte konsekvensene ved et ras krever ekstra hensyn i form av kartlegging og tiltak i forbindelse ved nybygg og i allerede etablerte områder. Fjell raser også, og kartlegging og sikringstiltak må gjøres for å begrense farene og konsekvensene av dette.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

For å få oversikt, prioritere og forebygge flom, ras og skred (gjennom blant annet å åpne bekkeløp, lage overvannsløsninger). Dette vil bidra til sikkerhet og opplevelse av trygghet for innbyggerne.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Prioriterer arbeid med sikring mot flom, ras/kvikkleire i utsatte områder.

For å unngå/redusere/ begrense flom, ras og skred.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Prioriterer arbeid med sikring mot flom, ras/kvikkleire i utsatte områder.