Kunst- og kultur hele livet

Satsingen kunst og kultur hele livet er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Kunst og kultur er med på å forme identitet og ytring, noe som igjen gir gevinster for livskvalitet Satsingen baserer seg på perspektiver innen forebyggende arbeid, medvirkning og livslang læring.

Folkehelseprofilen viser at psykiske plager er et voksende fenomen i Drammen. Det er flere som oppsøker lege på grunn av utfordringer med den psykiske helsen, sammenlignet med både Viken og Norge som helhet. Kunst og kultur hele livet kan bidrar til bedre livskvalitet, økt deltagelse og til å bringe og binde mennesker sammen. Det kan bidra til å bryte ned sosiale barrierer og skape fellesskap og identitet.

Publikumsperspektivet er også viktig for denne satsingen. Ifølge rapporten «Kartlegging av kulturarenaer Drammen kommune» er publikums kulturbruk i endring. Barn og unges besøk er nær halvert, mens voksne over 45 år har økt sitt besøk. Dessuten viser rapporten til et trendbrudd, hvor unge ikke lenger legger fra seg sine kulturelle ungdomsvaner når de blir voksne.

Det er behov for å gjøre tilbudene interessante og mer tilgjengelig for innbyggerne for å bidra til å øke deltagelse og bruk. I Drammen kommune vil et variert tilbud gjennom tidsriktige deltakelses- og opplevelsesmuligheter, være fokuset i de neste 10 årene. For å lykkes er det viktig med godt samarbeid mellom kommunen, fritidskulturlivet, kulturinstitusjoner og profesjonelle aktører.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Det er behov for styrke bibliotekenes rolle som arenaer for kultur- og kunnskapsformidling, læring og opplevelse, mangfold og debatt.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for livslang læring.

Kulturskolen er en viktig aktør i arbeidet med å gi barn og unge mulighet til delta i kulturaktiviteter tidlig. Tilbudet er av stor betydning for brukerne og har en viktig funksjon i lokalmiljøene.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler gode og tilgjengelige lavterskeltilbud for alle.

Utnytte det potensiale som ligger i å bruke kunst og kultur i folkehelsearbeid for å motvirke utenforskap og ensomhet. Dette kan styrkes gjennom tverrfaglig samarbeid.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Systematisk forebygging av utenforskap og passivitet både blant unge og eldre.

Kulturarv som virkemiddel for å skape identitet og tilhørighet.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Oppmuntre innbyggerne til engasjement og deltakelse i stedsutvikling.

Det er viktig at målgruppen føler eierskap til de tilbudene som til enhver tid er tilgjengelige, samt at tilbudene er relevante for dem.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Stimulerer til engasjement og involvere innbyggere i utvikling av tjenester.

Kommunen samarbeider med andre sektorer for å skape rom for både deltakelse og opplevelse. Kommunen utnytter det potensiale som ligger i tilskuddsordninger for å legge forholdene til rette for at alle får opplevd kunst og kultur hele livet.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Styrker samarbeidet med frivilligheten i utviklingen av rekreasjonstilbudene.