Brukermedvirkning

Satsingen skal bidra til at tjenestemottakere skal gis bedre muligheter, og kan ta større ansvar for at de får tjenester de opplever er viktige for dem. Gjennom gjensidig tillit og respekt skal brukere og ansatte søke de beste løsningene for den enkelte.

Forskning og erfaring viser at brukere får mer nytte av tjenester dersom de selv er aktive og delaktige i å definere hva de ønsker å oppnå og hvilken hjelp de trenger for å nå dette. Gjennom pasient- og brukerrettighetsloven er brukere sikret rett til å medvirke. Gjennom brukerinvolvering skal tjenestene blant annet sikre at den enkelte kan ta de rette valgene for seg selv. Gjennom råd, veiledning og nødvendig støtte skal den enkelte få mulighet til å ta disse ressursene i bruk. Satsingen innebærer å ta brukere på alvor og bygge tiltak og tjenester på det som er viktig for bruker og brukers egne mål.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Tjenestemottakere kan oppleve utrygghet når det skjer endringer, for eksempel i overgangen fra barn/ungdom til voksen eller når det er behov for å flytte fra en bolig til en annen fordi tjenestebehovet har endret seg. Gjennom å ta i bruk digitale, brukerorienterte løsninger skal brukernes innsikt i eget tjenestetilbud styrkes. Tryggheten kan økes dersom den det gjelder opplever at tjenestene samarbeider godt seg imellom, og sammen med bruker.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Jobber tverrfaglig med tiltak som utjevner forskjeller.

Brukerinvolvering og brukermedvirkning har stort fokus, kanskje særlig innen helse,sosial og omsorgstjenestene.Det er blant annet igangsatt systematisk arbeid i de regionale helseforetakene for å utvikle nye metoder i denne sammenheng. Det er behov for kontinuerlig å følge med på utviklingen og utvikle og implementere nye metoder for brukerinvolvering i de kommunale helse, sosial og omsorgstjenestene.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Søker kunnskap og har en aktiv dialog med brukerne om deres behov.

Brukernes kompetanse skal styrkes, slik at de i større grad kan ta ansvar for egen situasjon og helse, gjerne i samspill med pårørende og andre nære.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Søker kunnskap og har en aktiv dialog med brukerne om deres behov.

Erfaringer har vist at ansatte, som selv har opplevd å være tjenestemottakere, har kunnskap som er viktig for å utvikle virkningsfulle tjenester. De har også ofte større legitimitet i samarbeidet med brukere, på grunn av sine egne erfaringer. Det er derfor ønskelig øke antallet ansatte som har egne erfaringer som brukere av tjenesten.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Søker kunnskap og har aktiv dialog med brukerne om deres behov.