Kultursektorens tjenester for utvikling av kunst- og kulturlivet

Temaplanen for kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet omfatter tjenester og tilbud for den delen av programområdet Kultur, idrett og frivillighet knyttet til kunst og kultur.

Temaplanen bygger på ambisjonene i kommuneplanens samfunnsdel og gjenspeiler verdiene som ligger til grunn for etablering av ny kommune, nær, inkluderende og nytenkende.

Satsinger og tiltak i denne planen skal bidra til at Drammens innbyggere skal ha mulighet til å skape, delta i og oppleve kunst og kultur i hele kommunen uansett bosted, alder, økonomi, etnisitet, språk eller funksjonsevne. Kunst- og kulturtilbudet må bygge på,
synliggjøre og gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Særlig barn og unge bør kunne møte kunst og kultur som en del av hverdagen i sitt nærområde.

Noen av kommunes utfordringer peker blant annet på behovet for bedre og mer tilgjengelig kulturtilbud til innbyggerne, styrking av nærmiljøene, økt tilrettelegging og tilgjengelighet for bruk av kulturarenaer og tettere samarbeid med private profesjonelle kulturaktører og fritidskulturlivet. 

Valgene som tas i Temaplanen for kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet understøtter målsetninger for programområdet Kultur idrett og frivillighet om å arbeide for blant annet; 

  • å bygge fellesskap
  • å gi kultur større plass i forebyggende og helsefremmende arbeid
  • å inkludere grupper som ikke deltar på kunst- og kulturarenaer
  • at kunst og kultur er tilgjengelig i hele kommunen
  • å styrke Drammens regionale posisjon innen kunst- og kulturfeltet.


Temaplanen er en del av kommunens planstrategi, som ble revidert og vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2022-2025, av kommunestyret den 13.desember 2021 (sak 177/21).

Den reviderte planstrategien inneholder flere planer som har relevans for temaplanen, herunder:

  • Overordnede strategi for frivillighet
  • Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
  • Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer.
Fossekleiva kultursenter eksteriør
BILDE: Kultursektorens tjenester for utvikling av kunst- og kulturlivet.