Inkludere alle i arbeid og aktivitet

Satsingen skal bidra til at flere kan oppleve at de kan bidra i samfunnet. Enten i et arbeidsfellesskap, eller i felleskap med andre i aktiviteter som oppleves som meningsfulle.

For mange innbyggere opplever utenforskap, og at de ikke får mulighet til å bidra i samfunnet på lik linje med andre. Det kan være flere årsaker til dette, som for eksempel redusert eller manglende arbeidsevne eller at de mangler kvalifikasjoner som matcher det arbeidslivet etterspør. Satsingen skal bidra til å finne nye og videreutvikle eksisterende måter å hjelpe flere ut i arbeid og meningsfull aktivitet. Gjennom satsingen skal utenforskap reduseres, og flere skal bli økonomisk selvhjulpne.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Høy sysselsetting er viktig for utjevning av sosiale forskjeller, å motvirke utenforskap og god inkludering. Arbeidsgivere i offentlig og privat sektor skal sammen finne kreative og nye løsninger som kan føre til at flere kommer i arbeid.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Jobber for at alle skal ha mulighet til lønnet arbeid. Arbeider for god samhandling mellom næringsliv, politikk og administrasjon.

Kommunen, som arbeidsgiver, skal øke antallet arbeidsplasser for innbyggere som av ulike grunner står langt fra arbeidslivet eller som trenger «rause» arbeidsplasser for å teste og/eller styrke sin arbeidsevne. Kommunen skal også samarbeide med næringslivet for å øke tilbudet om «rause» arbeidsplasser og samarbeide med VTA bedrifter for at relevante innbyggere i størst mulig grad kan nyttiggjøre seg av deres tilbud.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Systematisk forebygging av utenforskap og passivitet både blant unge og eldre. Utvikler aktivitetstilbud i samarbeid med frivillighet, trossamfunn, idrett, kultur og friluftsliv Sikrer at alle med nedsatt funksjonsevne har et godt og variert aktivitetstilbud.

I perioder av livet kan innbyggere ha helseutfordringer som gjør at de ikke kan ha ordinært arbeid. Mange ønsker allikevel å bidra i samfunnet, og ha mulighet til å delta i aktivitet som de oppfatter som meningsfylt. Dette kan være som del av et frivillighetsarbeid, eller aktiviteter som for eksempel gir helsegevinst for dem selv.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for at alle får like muligheter i arbeidslivet.

En for stor andel unge innbyggere oppsøker NAV fordi de dropper ut av et kvalifiseringsløp og ikke kommer seg i arbeid. Noen kan ha helsemessige utfordringer. Gjennom dette tiltaket skal det satses målrettet på at disse ungdommene får hjelp som kvalifiserer til arbeid.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for at alle får like muligheter i arbeidslivet.

Mange tjenestemottakere har behov for transport til ulike tilbud (dagsentra, skole, ulike aktiviteter m.v). Det vil være hensiktsmessig å etablere en egen ordning for alle slike transportbehov. Vil kunne forhindre utenforskap, sikre deltakelse, utjevne forskjeller.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Systematisk forebygging av utenforskap og passivitet både blant unge og eldre. Utvikler gode og tilgjengelige lavterskeltilbud for alle.