Kunst i offentlig rom

Satsingen Kunst i offentlig rom er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Kunst i det offentlige rom vil, i større grad enn kunst i et gallerirom, bli eksponert for et bredere publikum. Den vil også nå et publikum som ikke oppsøker kunsten på eget initiativ, men av brukere av det offentlige uterom eller et formålsbygg.

En satsing på kunst i det offentlige rom er et viktig bidrag til stedsutviklingen i kommunen fordi det bidrar til økt kvalitet, attraktivitet og funksjonalitet i bygg og uterom. Det offentlig rommet er et sted der innbyggere ferdes og et sted for opplevelser. Kunst i offentlige rom kan bidra til demokrati og ytring og bidra til nye arenaer for kunstopplevelse og samhandling som beriker, engasjerer og skaper refleksjon.

Kunst i offentlig rom kan være helsefremmende, stimulere til deltakelse i fellesskapet, øke bolyst og styrke stedsidentitet og tilhørighet. Det er behov for å høyne bevisstheten om kunst i kommunen og betydningen av å bruke kunst inn i plasser, steder og formålsbygg for å øke kvaliteten og funksjonaliteten. Det er behov for økt formidling av den kunsten som finnes slik at innbyggeren kan få mer opplevelse og glede av utsmykkingen.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Kunst i offentlig rom skal ses i sammenheng med overordnet planlegging. Det utarbeides retningslinjer for dette. Retningslinjene skal gjelder for bygg og anlegg som eies av kommunen og/eller hvor kommunen er part i et eierfellesskap.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Det skal være et levende kultur- og aktivitetstilbud i hele Drammen.

Det er behov for tilgjengeliggjøring av kunstopplevelser i større grad enn i dag for befolkningen. Gjennom aktivformidling av kunst i bygg og uterom kan dette oppnås i større grad.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Jobber aktivt med holdningsskapende arbeid som fremmer inkludering, toleranse og respekt.

Innbyggerne kan oppleve kunst flere steder og på ulik vis. Det kan gi uterommene økt kvalitet og bruk og gi kunstnere en arena.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Oppmuntrer innbyggerne til engasjement og deltakelse i stedsutviklingen.