Oppvekst og læringsløp

Framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) peker på at det blir færre barn og unge i Drammen i årene som kommer. Dette skyldes i hovedsak at arbeidsinnvandringen i landet har avtatt, og at kvinner føder færre barn enn tidligere.

Barnekullene som begynner i barnehage, har færre barn enn de som går ut av barnehagen. Antall elever på 1. trinn er også mindre, enn antall elever som går ut av 10. trinn. Det er forventet at den demografiske utviklingen i aldersgruppen 0-15 år vil fortsette enda noen år, og dette vil medføre et redusert behov for plasser i kommunale barnehager og grunnskoler. Utviklingen vil påvirke fremtidig bruk og utvikling av barnehage- og skolebygg i kommunen.

Temaplan for oppvekst og læringsløp er ment å være en overbyggende plan for hovedutvalgsområdet, og planen synliggjør satsinger med utgangspunkt i strategier fra kommuneplanens samfunnsdel. Satsingene og tiltakene viser hvilke prioriteringer som skal være utgangspunkt for tjenesteutviklingen i de nærmeste ti-årene, hvor føringer i kommuneplanen, den demografiske utviklingen og kommunens økonomiske situasjon er hensyntatt.

Temaplanen er en del av kommunens planstrategi, som ble revidert og vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2022-2025, av kommunestyret den 13. desember 2021 (sak 177/21).

Den reviderte planstrategien inneholder flere planer som har relevans for temaplan for oppvekst og læringsløp:

  • Handlingsplan for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg
  • Handlingsplan levekår og inkludering (avventer eventuell oppstart til
    etter at disse temaplanene er ferdigstilt)
  • Overordnet strategi om frivillighet
  • Handlingsplan for selvmordsforebygging
  • Handlingsplan - Vold i nære relasjoner
Glade skolebarn som rekker opp hendene
BILDE: Oppvekst og læringsløp.