Om tjenestene

Temaplanen for kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet omfatter tjenester som bibliotek og møteplass, kulturskole og åpne fritidstilbud til barn og unge, Den kulturelle skolesekken og Kulturoasen, arrangement, tilskuddsordninger, fritid med bistand samt kulturarvformidling og kulturminnevern.

Bibliotekene har fokus på å gi innbyggerne gode, sømløse tjenester og innholdsrike møteplasser. Bibliotekene som møteplass, har en viktig rolle som åpen, uavhengig og tilgjengelig arena for alle byens innbyggere. Denne møteplassfunksjonen er også spesielt viktig for barn og unge i kommunen. Bibliotekenes tilbud er gratis.

Kulturskolen og Attic gir opplæringstilbud i kunst og kulturfag. Det inkluderer musikk, teater/drama, visuell kunst og dans, for alle barn og unge i kommunen som ønsker å ta del i et slikt tilbud. Kulturskolens er til stede i større eller mindre grad i 9 av 10 kommunedeler. Kulturskolen har moderasjonsordning for egenbetalingen.

Den kulturelle skolesekken tilbyr profesjonelle, kvalitetssikrede kulturopplevelser og skapende virksomhet for grunnskoleelever i Drammensskolen i samsvar med nasjonale føringer og gjeldene læreplan. Kulturoasen, den kulturelle spaserstokken, tilbyr profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre hjemmeboende og i institusjon.

Ung kultur gir et åpent kultur- og fritidstilbud til barn og unge i hele
kommunen.

Tilskuddsordninger til kunst og kulturlivet er et viktig virkemiddel for å stimulere til aktivitet både blant profesjonelle aktører og i fritidskulturlivet. Formidling av kunst og kulturarv er viktige elementer foridentitets- og stedsutvikling.

Arrangementsveileding og utviklingen av arrangørkompetanse som er i takt med behov og utviklingen av befolkningen er av betydning. Interkultur som er et nasjonalt kompetansesenter og et regionalt fyrtårn i Viken for flerkulturell formidling, bistår kulturaktører gjennom tilrettelegging og rådgiving innenfor ulike arrangementer, seminarer og arbeidsverksteder.

De fem kommunale Frivilligsentralene er møteplasser for formidling av kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet, samordning av frivillig innsats og et bindeledd mellom det offentlig og den organiserte frivilligheten.

Tilrettelagt fritid skal bidra til at mennesker med behov for bistand, støtte og sosialt samvær skal få en trygg, aktiv og meningsfull fritid.

Drammen Scener gir regionens innbyggere to profesjonelle
fremføringsarenaer gjennom kulturarrangementene på Drammens Teater og Union Scene.

Fossekleiva kultursenter tilbyr unike kunst- og kulturopplevelser, gir
forståelsen av historiske sammenhenger og ulike kunstuttrykk.
Satsinger og tiltak i temaplanen inkluderer det gode samarbeidet
Drammen kommunen har med kulturinstitusjoner, særlig de som mottar tilskudd av kommune.