Bo i eget hjem hele livet

Satsingen «bo i eget hjem hele livet» er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Satsingen skal bidra til at flere skal kunne bo i et nærmiljø de er trygge i, skal kunne få og beholde et godt sosialt liv i et nabolag og kan klare seg selv så langt det er mulig.

Det er dokumentert at de fleste ønsker å bli boende i eget hjem, selv om behov for tjenester øker. Kommunens økonomiske situasjon tilsier også at å hjelpe flere til å kunne oppnå dette ønsket, vil være hensiktsmessig. Den demografiske utviklingen tilsier at antallet eldre nesten dobles innenfor en 10 års periode. Dette vil føre til at flere vil ha behov for hjelp og kommunale tjenester for å kunne klare å bo hjemme. Det er derfor behov for en målrettet satsing på at flest mulig kan bo hjemme, hele livet.

Satsingen retter seg også mot andre enn eldre. Overgangen fra ungdom til voksenlivet kan være spesielt utfordrende for innbyggere med nedsatt funksjonsevne. Overgangen er vanskelig både for den det gjelder, og for foreldre eller andre nære. Det å bo selv og klare seg mest mulig selv er like viktig for disse unge voksne, som for alle andre. Det er i dag for få bo- og tjenestetilbud til denne målgruppen og en viktig satsing i årene som kommer er å bedre deres muligheter til å kunne bo i eget hjem.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Tjenestene skal tidligst mulig ta initiativ til å planlegge boligbehov (dagens og fremtidens), sammen med den det gjelder og andre berørte.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene. Stimulerer til engasjement og involverer innbyggere i utvikling av tjenestene.

Benytte mestrings- og trygghetsskapende teknologi som ett av flere forebyggende og helsefremmende tiltak. Legge til rette for kompetanseheving hos de ansatte, gode rutiner og arbeidsprosesser. Teknologi brukes etter faglig vurdering som gjøres tverrfaglig og med respekt for det enkelte fagområdet.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Sikre tilgjengelig og lett forståelig informasjon om tjenestene Bygger kultur for nytenkning, digitalisering og tilpasningsdyktighet.

Innbyggere skal ha de beste mulighetene til å kunne bo i egen bolig. Hjelp og tjenester i hjemmet, vil bidra til dette. Dette kan for eksempel være ved bedre tverrfaglig samarbeid, at tjenester som sykepleie, fysio- og ergoterapi og helsefag styrkes, og ved samarbeid mellom tjenester og frivilligheten.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene. Stimulerer til engasjement og involverer innbyggere i utvikling av tjenestene.

Pårørende er en ressurs og deres innsats er viktig som supplement til de kommunale tjenestene. Samarbeidet mellom tjenestene og pårørende kan gjøres enklere, blant annet gjennom digitale plattformer som DigiHelse på helsenorge.no.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for stor grad av nærhet til tjenestetilbudet Legger til rette for at alle får bidratt med sin kompetanse og evne.