Bakgrunn og føringer for planen

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede og langsiktige styringsdokument. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen inneholder kommunens visjon og de prioriterte politikkområdene med tilhørende mål og strategivalg, samt overordnede arealpolitiske føringer for kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen samfunnsdel gjelder fram til 2040, men kommunestyret skal ta stilling til planen i hver valgperiode. Med visjonen «Et godt sted å leve» setter kommuneplanens samfunnsdel retning for hvordan Drammen kommune skal utvikles i årene som kommer. Alle hovedmål, delmål og strategier skal bidra til at vi når denne visjonen. I tillegg legger verdiene «nær, inkluderende og nytenkende» premissene for hvordan det skal jobbes.

Temaplanene gjelder fram til 2030. Satsinger og tiltak i temaplanen bygger på mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel.

Temaplanene bygger på det viktige prinsippet om at store samfunnsutfordringer løses best ved å arbeide på tvers av tjenester. Hver plan har i seg fellessatsinger hvor ulike fagområder bidrar med sine tiltak for å oppnå felles mål. I tillegg har hver temaplan sine egne satsinger som gjelder for det området planen setter søkelys på.

Satsingene og tiltakene i temaplanene blir prioritert, konkretisert og finansiert i handlings- og økonomiplanene før de blir iverksatt ute i kommunens ulike virksomheter og tjenester.

Temaplanene har blitt utarbeidet i tett samspill mellom de politiske
hovedutvalgene, rådmannen/administrasjonen og tjenestene.

Temaplanarbeid
ILL. Temaplanarbeid.