Tekniske tjenester

Tekniske tjenester omfatter offentlig infrastruktur som er grunnleggendefor et velfungerende kommunesamfunn.

Det er regnet som en selvfølge at alle skal ha rent vann, at avløp ikke skal forurense, at innbyggere skal komme raskt og sikkert frem til sine daglige gjøremål, at man har gode bokvaliteter og nærmiljø etc. Innen mange områder finnes det politisk handlingsrom til å bestemme hvilket tilbud innbyggerne skal få, andre ikke f.eks. fordi det er nasjonale lovfestede krav til standard. Temaplan for tekniske tjenester inneholder begge deler.

Tiltak som er omfattet av pålegg, er lagt inn for å gi forutsigbarhet om hva som kan forventes. Tiltak der man har mulighet til lokalpolitisk prioritering viser behov og er tydeligere knyttet til politiske prioriteringer gjennom kommuneplanens samfunnsdel, disse kan prioriteres både i tid og omfang.

Temaplan for tekniske tjenester er ment å være en overbyggende plan for utvalgsområdet. Temaplanen er en del av et tredelt planhierarki for overordnet strategisk planlegging der samfunnsdelen ligger til grunn for overbygningen i hele kommunen, temaplan for tekniske tjenester favner hovedutvalgsområdet, og temaplaner for ulike deltema gir føringer for enkeltområder. Disse planene er besluttet utarbeidet i revidert oversikt over planoppgaver med utgangspunkt i kommunens planstrategi, som ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2022-2025, av kommunestyret den 13.desember 2021 (sak 177/21). I tillegg kan det være hensiktsmessig å utarbeide et fåtall andre temaplaner eller handlingsplaner, som ikke er nevnt i den reviderte oversikten. Dette vil avklares i rullering av planer i forbindelse med neste handlings- og økonomiplanen.

For noen områder har det vært nødvendig å utarbeide deltemaplanene før den overbyggende temaplanen fordi behovet har oppstått som en konsekvens av forhandlingsgrunnlaget for byvekstavtaler. Dette gjelder temaplan for sykkel og temaplan for trafikksikkerhet.

Det utarbeides også andre overbyggende temaplaner som vil komplettere områder innenfor tekniske tjenester. Dette er kommuneplanens arealdel og kommunens klimastrategi.

Siden man for dette hovedutvalgsområdet i hovedtrekk praktiserer et tredelt planhierarki, vil temaplanen for tekniske tjenester ha en overordnet tilnærming til problemstillingene. Planen synliggjør satsinger med utgangspunkt i strategier fra samfunnsdelen. Satsingene videreføres i tiltaksområder som gir utgangspunktet for hovedmålsettingene i temaplanene for de ulike delområdene.

Temaplaner som skal utarbeides for å dekke alle delområder, og som er politisk vedtatt i planstrategien:

 • Temaplan for vann og avløp
 • Temaplan naturmangfold og naturrestaurering
 •  Temaplan landbruksnæring
 • Temaplan overvannshåndtering og flom
 • Parkeringsstrategi
 • Temaplan for vei
 • Kommuneplanens arealdel
 • Klimastrategi 2.0
 • Temaplan for sykkel (vedtatt)
 • Temaplan for trafikksikkerhet (vedtatt)

I tillegg kommer følgende planer, som også vil bygge videre på eller
ivareta tiltak innenfor satsingene i temaplanen for tekniske tjenester:

 • Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Drammen kommune 2022.
  Bakgrunnen er at Drammen kommune er pålagt av Miljødirektoratet
  å gjennomføre en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen
  kommune
 • Regional areal- og transportplan, som skal fornyes
 • Arbeidet med temaplan for tekniske tjenester har vist at det trolig vil være behov for flere planer. Dette vil vurderes nærmere.

For hvert tiltak i temaplanen henvises det til strategier fra kommuneplanens samfunnsdel. Det enkelte tiltak kan ofte bygge
oppunder flere strategier, men her henvises det til strategien som anses som den mest sentrale for tiltaket.

Mann ved tekniske tjenester som jobber med rør og ventiler.
BILDE: Tekniske tjenester.